Ekonomi, Värmepumpar

Vad kostar luftvattenvärmepump – och hur lönsamt?

Luftvattenvärmepumpens utedel.

Luftvattenvärmepumpens utedel. Foto: Marlén Eskilsson

En luftvattenvärmepump kan vara ett fullgott alternativ till en berg- eller jordvärmepump, åtminstone i södra Sverige. Här ger vi ett exempel på vad det kostar att installera en ny luftvattenvärmepump i en 70-talsvilla – och räknar på hur mycket energi vi kan spara.

En luftvattenvärmepump ansluts till ett vattenburet uppvärmningssystem och levererar värme och tappvarmvatten till hushållet. Värmepumpen brukar vanligtvis kombineras med en ny, anpassad elpanna i samband med att värmepumpen installeras.

Den senaste generationens luftvattenvärmepumpar är effektiva och kan tillföra värme ner mot cirka –20 grader. Men värmeutbytet blir naturligtvis bäst i ett milt klimat, då energin hämtas ur uteluften. Ska du köpa en luftvattenvärmepump bör du kräva att leverantören gör en energibesparingskalkyl, som både tar hänsyn till de specifika förutsättningarna i huset och årsmedeltemperaturen som råder där du bor.

Nya luftvattenvärmepumpar idag uppnår vid gynnsamma förhållanden en årsvärmefaktor på cirka 3 (SCOP) i ett vattenburet system med radiatorer och uppemot 4 (SCOP) i ett golvvärmesystem. Det innebär att värmepumpen årligen ger 3-4 gånger mer effekt (kW) än vad den förbrukar. Detta kan jämföras med berg- och jordvärmepumpar som vanligtvis har en årsvärmefaktor kring 3,5-4,5 (SCOP) i respektive system. 

En luftvattenvärmepump är i regel enklare och billigare att installera än en berg- eller jordvärmepump, då det inte krävs borrning eller större markarbeten på tomten. Nackdelen med luftvattenvärmepumpen är att den syns och hörs på ett påtagligare sätt. Det gäller därför att hitta en bra placering av aggregatet utomhus, så att det inte upplevs störande.

Luftvärmepump
En luftvattenvärmepump på fasaden. Foto: Marlén Eskilsson

Man kan räkna med att en luftvattenvärmepump har några års kortare livslängd jämfört med en berg- eller jordvärmepump, då aggregatet utsätts för väderpåverkan och dessutom rymmer funktioner som till exempel avfrostning under vintertid, vilket orsakar mer slitage.

Exempel på investering i luftvattenvärmepump

I vårt räkneexempel ska vi byta ut värmesystemet i en villa, byggd 1973 och belägen i Staffanstorp (Skåne). Hushållet består av fyra personer och boytan är på 135 kvadratmeter, samt 135 kvm uppvärmda biutrymmen, totalt 270 kvm. Villan värms med vattenburen el (elpanna med vattenburna radiatorer) och har en total elförbrukning kring 28 000 kWh/år. Vi räknar med att omkring 5000 kWh/år utgörs av hushållsel, vilket innebär att uppvärmning och tappvarmvatten står för 23 000 kWh/år

Vi vill ersätta den befintliga elpannan med en ny luftvattenvärmepump av välkänt fabrikat, inklusive en ny elpanna med varmvattenberedare, cirkulationspump och reglerutrustning. Vi kontaktar olika leverantörer som kan erbjuda hembesök för att ta fram ett korrekt underlag till offerten.

Värmepump inne
På insidan av huset behöver man en elpanna med varmvattenberedare. Foto: Marlén Eskilsson

Vårt värmepumpsval

Efter att ha jämfört offerterna bestämmer vi oss för en 9 kW luftvattenvärmepump, som dimensioneras för att klara cirka 95 procent av husets årliga uppvärmningsbehov.
Värmepumpen kompletteras med en 15 kW elpanna med 180 liters varmvattenberedare med värmeväxlarslinga i tanken, samt varvtalsreglerad laddningspump, cirkulationspump och ett slutet expansionskärl för radiatorkretsen.

I vårt exempel kommer den nya värmepumpsanläggningen att kopplas in på husets befintliga värme- och vattenrör, vilket innebär att vi behåller husets ordinarie radiatorer.

Material och installationskostnad

Följande material ingår (inkl moms):
Värmepump, 9 kW: 60 000 kr
Elpanna 15 kW, inkl cirkulationspump och expansionskärl: 32 000 kr
*Rabatt 10%: - 9 200 kr
Totalt: 82 800 kr

*Nästan alla värmepumpsleverantörer erbjuder idag olika former av kundrabatter, eller kampanjerbjudanden. I vårt fall erbjuder leverantören 10 procent rabatt på materialet.

Installationskostnad luftvattenvärmepump:
Husets tidigare elpanna måste demonteras och tas bort. Värmepumpen kommer att placeras på baksidan av huset. VVS-installatören räknar med att det krävs cirka 2 x 4 meter rör mellan värmepumpen och elpannan i pannrummet. Installationsarbetet för VVS-installatör och elektriker tar 1-2 arbetsdagar.
Följande arbeten ingår (inkl moms):
Demontering och bortforsling av tidigare elpanna: 2 000 kr
VVS-installation: 12 500 kr
Elinstallation: 9 500 kr
Injustering och uppstartskontroll av värmesystemet: 1500 kr
Totalt: 25 500 kr

Summa (material + installation, inkl moms): 108 300 kr

Rot-avdrag:
Installationen av luftvattenvärmepumpar berättigar till Rot-avdrag, enligt en schablon på 30 procent av arbetskostnaderna. I normala fall brukar man räkna detta som 9 procent av det totala investeringsbeloppet. Rot-avdraget som dras på vår faktura blir i så fall: 9 747 kr.
Totalt: 98 553 kr.

Energibesparingskalkyl luftvattenvärmepump

Vår 70-talsvilla har haft en årlig förbrukning av värme och tappvarmvatten på 23 000 kWh/år, varav vi räknar med att 18 500 kWh utgörs av värme och 4500 kWh av tappvarmvatten.

Enligt leverantörens kalkyl, som utgår från husets befintliga radiatorsystem och klimatförhållandena på plats, beräknas värmepumpen nå en årsvärmefaktor på 2,8 (SCOP). Årsmedeltemperaturen på plats är 7,8 grader. Inomhustemperaturen är beräknad till 21 grader.

Värmepumpen beräknas i detta fall spara cirka 63 procent, jämfört med det tidigare systemet med vattenburen el, d v s 14 500 kWh/år.
Den nuvarande elförbrukningen för uppvärmning och tappvarmvatten beräknas således bli cirka 8 500 kWh/år, exklusive hushållsel. Med nuvarande elpriser kommer värmepumpsinvesteringen vara återbetald efter cirka 7-8 år.

Tänk på det här vid köp av luftvattenvärmepump

  • Titta på de praktiska förutsättningarna för en installation och förvissa dig om att luft/vattenvärmepump är ett lämpligt alternativ där du bor. 
  • Jämför tester av olika modeller. Förutom prestandan kan fabrikatens design och användarvänlighet påverka ditt val. Det är även bra att titta på referensexemplar i verklig drift för att få en uppfattning om ljudnivån hos aggregaten.
  • Vill du kunna ansluta fler värmekällor till systemet, till exempel solfångare eller vattenmantlad kamin, bör du välja en modell som är förberedd för detta.
  • Ta in offerter från flera installatörer. I offerterna ska det tydligt ska framgå vad som ingår i priset samt villkoren för leverans, drift och underhåll. Offerten ska även omfatta igångkörning och injustering av den nya värmeanläggningen. Installatören ska dessutom kunna erbjuda en väl underbyggd energibesparingskalkyl. Tänk också på att jämföra garantier och övriga villkor.
  • Placeringen av värmepumpsaggregatet är viktigt, både ur estetisk synvinkel och med hänsyn till buller från utomhusdelen. Tänk på att även grannarna kan uppleva aggregatet som störande.

Läs mer:

Vad kostar solceller och hur lönsamt?
Vad kostar bergvärme?
Vad kostar vattenburen golvvärme?