Lägre omsättning på bostadsmarknaden framöver

Lägre omsättning på bostadsmarknaden framöver

De kommande åren kommer att präglas av en något lägre omsättning av bostäder än normalt spår SBAB.

Omsättningen av bostäder bedöms ligga under medel de kommande åren. Det kommer alltså att säljas och köpas färre bostäder än vad det gör under ett genomsnittligt år.

- Utifrån den skattade modellen gör vi bedömningen att den årliga omsättningen de närmaste åren kommer att ligga på 2,7 procent för villor och 9,3 procent för bostadsrätter. Det är en nivå som ligger ungefär 10 procent under den över tiden genomsnittliga nivån, säger Robert Boije, chefekonom hos SBAB.

De har undersökt vilka faktorer som är avgörande när det kommer till omsättning eftersom det är viktigt för en välfungerande bostadsmarknad. Bolånetaket uppges inte vara en särskilt viktig faktor när det kommer till omsättningen av hus. Däremot är ändrade kreditförhållanden och konjunkturläget det.

- Även om den modell vi använt är förhållandevis enkel och resultaten därför ska tolkas med viss försiktighet så indikerar våra skattningar att ett ändrat konjunkturläge och ändrade kreditförhållanden i princip ensamt kan förklara den årliga förändringen i omsättningen på bostäder, säger Robert Boije.

Amorteringskravet har också haft viss påverkan, framför allt på lägenheter där det bedöms ha minskat omsättningen med cirka 10 procent. Detta motsvarar en försäljningsvolym på 10 000 bostadsrättslägenheter.

- Resultaten av vår förhållandevis enkla regressionsanalys lyfter fram behovet av en mer fördjupad analys av omsättningen på bostäder i Sverige och hur de påverkas av de nyligen införda kreditrestriktionerna. En viktig del i en sådan fördjupad analys är att uppskatta hur varaktiga de negativa effekterna av införda kreditrestriktioner är. En annan är att studera hur effekterna ser ut i olika regioner. En tredje är att studera hur olika hushållsgrupper påverkats, säger Robert Boije.