Byggahus.se
 1. Byggahus.se är oberoende på konsumentens sida Regler

Kristdemokraternas bostadspolitik- Ny egnahemsrörelse vore välkommet.

 1. Larry Söder
  Riksdagsledamot Kristdemokraterna · 15 inlägg

  Larry Söder

  Riksdagsledamot Kristdemokraterna
  Lite kort om Kristdemokraternas Bostadspolitik.

  Kristdemokraternas bostadspolitik

  Ett kristdemokratiskt samhällsbyggande innebär att planera för trygga, ändamålsenliga och vackra miljöer där medborgare själva kan vara aktiva i beslutsprocessen och känner sig delaktiga i skapandet av sina närmiljöer. Att bygga ett sådant samhälle, där människor trivs och känner delaktighet och trygghet, kräver en vision om det goda samhället.

  Fler ska kunna förverkliga boendedrömmen

  Den kristdemokratiska bostadspolitiken vilar på ett antal fundament. Ett är det sociala hänsynstagandet som härrör från människans behov av att ha någonstans att kalla sitt hem. Vi måste trygga bostadsförsörjningen för alla, i olika åldrar och med olika sociala och ekonomiska förutsättningar. Detta gäller i synnerhet för barn och unga där en god boendemiljö är av största vikt. Samtidigt har vi en accelererande segregation i Sverige med trångboddhet och låg boendestandard.

  Med höga trösklar in på bostadsmarknaden riskerar många, primärt unga och utrikes födda, att hamna utanför det egna ägda boendet. Ett ökat eget ägande innebär att fler känner ett ansvar för sitt boende och den boendemiljö som man verkar i. Detta är i enlighet med den förvaltarskapstanke som präglar kristdemokratisk politik. Återkommande undersökningar visar också att de flesta människor vill bo i ett eget ägt hem och därtill vill de allra flesta bo i radhus eller villa. Vad vi bygger idag kommer att bestå över flera generationer

  Planeringsstimulans för fler småhus

  . För att öka kommunernas arbete med att planlägga mark för småhus vill Kristdemokraterna införa en planeringstimulans. Stimulansen täcker 50 procent av kommunernas kostnader associerade med framtagandet av detaljplaner för småhus och pengarna fördelas utifrån antalet och andelen detaljplaner som görs för småhus i kommunen. På så vis tas hänsyn till både kommunens storlek och hur relationen mellan flerbostadshus och småhus ser ut.  Kristdemokraterna förslag:

  · Ge Länsstyrelsen i uppdrag att regelbundet kartlägga potentiellt byggbar mark i kommunerna

  · Upprätta ett register över den kartlagda potentiella byggbara marken, som är tillgängligt för allmänheten

  · Utred hur kommuner kan ”överplanera” för bostäder och diversifiera så en viss andel av planen är egna hem.

  Ge Länsstyrelserna i uppdrag att kartlägga planberedskapen i kommunerna och hur planeringen ser ut uppdelad efter upplåtelseform

  - Reformera strandskyddet så kommunerna får mer beslutanderätt vart och om strandskyddet ska finnas.

  - Vi kommer som parti Säger nej till införande av fastighetsskatt
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.