Ekonomi

Regeringens samlade bild av bostadsmarknaden

Bostadsministern levererar en rapport om hur läget ser ut för bostadsmarknaden i Sverige.

Peter Eriksson.

Peter Eriksson. Bild: Elina Blom Westergren.

Igår samlade bostadsminister Peter Eriksson media för ett samtal om bostadsmarknadsläget i Sverige. Under mötet diskuterades bland annat behovet att nyproduktion och hur status ser ut just nu.

- Fram till 2015 var bostadsproduktionen relativt stabil men på en låg nivå. 2016, som vi nu kan summera någorlunda, är det en kraftigt växande produktion i Sverige, framför allt byggs det bostadsrätter och hyresrätter. Vi är nära de ökade befolkningsnivåer som vi får. 2016 var vi uppe i en befolkningsökning på 144 000 personer, det är en historiskt kraftig nivå. Problemet är att vi har byggt upp ett berg under åren, en bostadsbrist, och även om vi idag inte förvärrar den så bygger vi heller inte ikapp den, säger Peter Eriksson.

Han ser också att den här utvecklingen kommer att fortsätta - även om Sveriges Byggindustriers rapport talade om en viss avmattning 2018.

- 2017 tror experterna på att vi närmar oss 70 000 bostäder totalt för det här året. 2018 tror Sveriges Byggindustri att det går ner lite grand, men Boverket har inte sett någon sådan tendens ännu. Det är lite olika definition, om man exempelvis utgår från påbörjade bostäder eller antalet beviljade bygglov. På bygglovssidan 2017 fortsätter ökningstakten för flerbostadshus.

På småhussidan handlar det däremot inte om en lika dramatisk utveckling. Det byggs betydligt fler hus nu än för ett par år sedan, men då låg å andra sidan byggandet på en bottennivå. Nu är vi uppe på en mer normal nivå. 

Peter Eriksson nämnde även den finansiella situationen. Han talade om risken för stigande räntor och gjorde bedömningen att de troligen inte kommer att stiga i den takt som nyligen utannonserats från Riksbankens håll.

- Nordea gjorde en ny prognos i förrgår där de tror att Riksbanken kommer att senarelägga sin höjning av reporäntan, anledningen är att inflationen fortfarande inte är uppe i 2 procent. Riksbanken fokuserar kraftigt på det målet efter att vi genom en rad politiska beslut har lyft bort mycket av de finansiella strukturfrågorna till Finansinstitutet. Det märkliga är att vi trots fantastiskt fin kultur, låg arbetslöshet och en hög BNP nästan inte har någon löneglidning alls. Och det är det som ligger bakom att inflationen inte tar fart mer, säger Peter.

Enda orosmolnet för höjda räntor, som han ser det, är det faktum att de stiger i USA. Eftersom bankerna lånar upp bostadskrediter där finns det en viss risk att situationen där kan snabba upp räntestigningen här.

- Det kan gå snabbare på grund av påverkan utifrån. Men det finns inget i Sverige som påverkar dem uppåt just nu.

Han talade även en del om sysselsättningen inom bostadsbranschen, de årliga bostadsinvesteringarna som nu uppgår till strax över 200 miljarder kronor samt gick lite närmare in på hushållens skuldsättning. När det kommer till hushållens skuldsättning tonade han ner riskerna och den kritik som tidigare levererats från Riksbanken.

- Man ska också komma ihåg att hushållens tillgångar ökar. Jag såg en undersökning som visade att hushållens förmögenhet ökar i samma takt som skuldsättningens tillväxttakt. Soliditeten i AB Sverige, i hushållen, ser inte dålig ut. Vår förmögenhetstillgång är god. Det är när man jämför med disponibel inkomst som man ser ett problem. Och det kan det vara om vi exempelvis får kraftigt ökade räntor, men vi har också ett ökat sparande. Hushållen har idag, i aggregerade tal, en väldigt god ekonomi, säger Peter Eriksson.