Ändring i PBL för enhetliga standarder

En detaljplan.

En detaljplan. Grafik: Tanums kommun.

Idag föreslås en ändring i PBL för att myndigheternas digitalisering av grundkartor och detaljplaner ska utföras efter enhetliga standarder.

I takt med att samhället digitaliseras blir det allt viktigare att myndigheterna använder sig av gemensamma standarder. Idag föreslås därför en ändring i Plan- och Bygglagen. Målsättningen är att få fram enhetliga standarder för grundkartor, detaljplaner och planbeskrivningar. Förslaget innebär att en myndighet ska få i uppdrag att meddela sådana föreskrifter.

Tanken är att standarderna ska göra det enklare att hantera informationsflöden mellan myndigheter, och att göra sammanställningar av gällande detaljplaner.

- I PBL saknas bestämmelser om hur grundkartor, detaljplaner och planbeskrivningar ska utformas. Även om de krav som ställs i PBL följs, utformas de kartor och planer m.m. som används inom samhällsbyggnadsprocessen på olika sätt. /../ Projekt och aktiviteter som genomförs inom samhällsbyggnadsprocessen kan därför inte fullt ut dra fördel av den digitalisering som finns, skriver regeringen i propositionen.

Om förslaget går igenom träder det i kraft 1 juli i år.