Tomt

Problemet med ödehus utreds

Ovårdade trädgårdar och ödehus kan sänka värdet på hus i närheten, nu utreds lösningar.

Problemet med ödehus utreds

Vad händer om grannens hus står och förfaller medan kommunen inte kan få tag på grannen? Eller om grannen inte har ekonomisk möjlighet att renovera huset samtidigt som värdet på huset är mycket lågt? Detta har Boverket fått i uppdrag att analysera och finna lösningar på. Eventuellt kan det leda till förändringar i lagen.

Bakgrunden till utredningen uppges vara att kommunerna upplever det svårt att komma tillrätta med just ovårdade trädgårdar och ödehus. Dels handlar det om att de ska lyckas hitta ägaren till huset, dels om att ägaren ska ha råd att göra något åt situationen - sanktionsavgifter hjälper inte mot själva problemet om personens ekonomi inte tillåter 

"Det har, bl.a. genom en skrivelse från länsstyrelsen i Värmlands län den 7 mars 2014, kommit till regeringens kännedom att många kommuner har betydande problem att komma tillrätta med ovårdade tomter och förfallna byggnader. Karaktären på olägenheterna varierar bland annat
beroende på om fastigheten är belägen i stadsbebyggelse eller glesbygd. Särskilt i sammanhållen bebyggelse kan störningarna för enskilda, främst i form av förfulad närmiljö men även rent sanitära olägenheter med skadedjur etc., bli stora. Detta leder i sin tur till minskade fastighetsvärden och att kringliggande fastigheter blir svåra att sälja."

Boverket ska även utreda om regelverket kring vegetation är tillräckligt. Visar det sig krävas skärpningar av regelverket kommer sådana förslag att komma med i rapporten ihop med dess förväntade konsekvenser.

"Träd och buskar som placerats nära eller i direkt anslutning till angränsande fastighet kan, i synnerhet i tätbebyggda områden, medföra olägenheter för granfastigheten t.ex. om stora delar av den fastigheten skuggas av vegetationen. Detta kan ibland leda till osämja och konflikt grannar emellan."