"Tidsfrist på 4 veckor vid bygglov borde slopas"

Utredning slår fast att tidsfrist ska slopas till förmån för omedelbar verkställbarhet vid bygglov.

Efter flera turer kring huruvida du ska kunna bygga direkt efter att du fått ditt startbesked eller ej har en utredning nu kommit fram till att det borde återgå till omedelbar verkställbarhet.

Just nu är det en fyraveckorsregel som gäller, detta efter att den nya förvaltningslagen trädde i kraft i juni som gjorde att beslutet om bygglov måste ha vunnit laga kraft. Det gjorde att det blev problematiskt om någon överklagade lovet. Man införde således en fyraveckorsregel som sade att ett beslut om lov får verkställas fyra veckor efter det att beslutet har kungjorts, även om beslutet inte har fått laga kraft.

Den nya utredningen visar dock att omedelbar verkställbarhet är bättre än verkställbarhet efter laga kraft.

- Utredningen bedömer att det är av stor vikt för effektiviteten i byggprocessen att byggherren har möjlighet att påbörja byggnadsarbeten omedelbart efter att byggnadsnämnden har gett lov och startbesked. Samtidigt skulle en sådan reform enligt utredningen inte påverka risken för skador på natur- och kulturvärden mer än marginellt. Förslaget innebär att den nuvarande tidsfristen om fyra veckor slopas.

Utredningen föreslår att förslaget ska gälla från och med 1 januari 2020.