Ekonomi

Så räknar du på bygget - produktionskostnadskalkyl

När du ska bygga hus så gäller det att ha kontroll på kostnaderna; verkligen alla kostnaderna. Vi går igenom vad som ska vara med i din kalkyl.

Ett nybyggt hus på Öland.

Ett nybyggt hus på Öland. Foto: Marlén Eskilsson

Om du ska bygga hus via en hustillverkare eller arkitekt, är han skyldig att förse dig med en kalkyl som visar produktionskostnaden för att bygga huset. En sådan produktionskostnadskalkyl ska ange:

– vilket objekt som avses,
– vilken standard du som konsument har uppgett att du vill ha
– vilka kostnader som hänför sig till företagets åtagande och vilka som hänför sig till skriftligt anbud eller avtal med någon annan än näringsidkaren samt vilka kostnader som grundar sig på företagets uppskattningar.

Kalkylen ska avse totalkostnaden för huset när arbetena antas vara avslutade. Alla kostnader ska vara inklusive moms.

Produktionskostnadskalkylen ska innehålla de här delposterna:

– Köpeskilling för tomt
– Fastighetsbildning m m.
– Anslutningsavgift VA
– Anslutningsavgift el och fjärrvärme
– Övrig tomtkostnad
– Schakt, pålning, sprängning
– Grovplanering
– Finplanering
– Utvändiga VA-arbeten
– Övrig exploateringskostnad
– Hus/materialsats
– Sidobyggnad
– Tillkommande och avgående material
– Grundläggning
– Montering
– Övriga byggnadsarbeten
– Värme- och sanitetsinstallation
– Ventilation
– Elinstallation
– Målning och tapetsering
– Golvbeläggning
– Övriga byggnadskostnader
– Lagfartskostnad
– Pantbrev och gravationsbevis
– Bygglov, byggsamråd, utsättning, m m.
– Garanti- och försäkringskostnad
– Besiktningar, byggkontroll
– Konsultkostnader
– Räntor under byggtiden, brutto
– Skattereduktion för räntor under byggtiden
– Övrig byggherrekostnad
– Uppräkning med hänsyn till byggtidpunkt

Kostnader för markarbeten och därmed grundläggning är det som brukar vara svårast att beräkna. Företaget gör kalkylen med utgångspunkt från de uppgifter du lämnar om tomtens beskaffenhet. Här finns alltså ett osäkerhetsmoment i kalkylen som kan ge dig obehagliga överraskningar. Vill du vara på den säkra sidan ska du anlita en mark- och anläggningskonsult som hjälper dig att uppskatta kostnaderna. Läs mer: Markarbetena kan bli dyr överraskning

Om kalkylen avser fritidshus och/eller om du särskilt har angett att du själv i huvudsak ska utföra arbeten med att uppföra och färdigställa huset, ska kalkylen innehålla de här delposterna:

– Hus/materialsats
– Tillkommande och avgående material
– Bygglov, byggsamråd, utsättning, m m.
– Anslutningsavgift för el och VA
– Inteckningskostnader
– Tomt- och lagfartskostnader (om du inte har tomt vid kalkyleringstillfället)

Källa: Konsumentverket

Läs mer:

Om bolån, byggnadskreditiv m m
Kalkyl för ett lösvirkesbygge