Checklista, Tillbyggnad

Checklista bygga till huset

En tillbyggnad börjar ta form.

En tillbyggnad börjar ta form. Foto: Marlén Eskilsson

Ska du bygga till huset? Då har vi checklistan du behöver. Gå igenom alla punkter på listan så att du inte glömmer något.

Förberedande arbete

 • Vad säger detaljplanen om hur du får bygga vad gäller storlek, höjd, placering m m? Kontakta stadsbyggnadskontoret i din kommun och undersök vilka eventuella begränsningar du har.
 • Attefallstillbyggnad på högst 15 kvm är oftast möjlig. Bara anmälan och startbesked krävs då för att få börja bygga.
 • Vill du bygga närmare tomtgränsen än 4,5 meter? Kontakta grannen och be om godkännande innan du planerar för mycket.
 • Hur mycket får tillbyggnaden kosta? Sätt en övre gräns och rätta dig efter den när du väljer utformning och material.
 • Vid behov, kontakta banken och kontrollera om de beviljar lån för den tänkta summan.
 • Hur ska tillbyggnaden se ut? Anlita arkitekt eller skissa själv.

Om du skissar själv, ta ställning till detta

 • Vilka funktioner saknar ni och vilka funktioner ska tillbyggnaden resultera i?
 • Var ska tillbyggnaden placeras på tomten?
 • Ta hänsyn till väderstreck, utsikt, insyn från grannar, träd du vill bevara, hur ni rör er i huset.
 • Hur ska man ta sig från det befintliga huset till tillbyggnaden? Var är det bäst att placera denna övergång?
 • Vad i det befintliga husets utformning ska tas upp även i tillbyggnaden? Fasadmaterial, färger, tak, fönsterplacering etc. Hitta en röd tråd.

Projektering

 • Ta fram en bygglovsritning.
 • Sök bygglov.
 • Hur ska tillbyggnaden konstrueras? Vilka material ska användas? Ta fram en konstruktionsritning.
 • Hur ska tillbyggnaden möbleras? Ta fram en inredningsritning. Skissa själv eller anlita inredningsarkitekt.
 • Ta fram en elritning. Behövs en ny elcentral? Var ska alla eluttag placeras? Utgå från inredningsritningen.
 • Ta fram en VVS-ritning som säger hur vatten- och avloppsledningar ska dras och hur värmesystemet ska fungera.

Upphandling

 • Sammanställ alla handlingar till ett förfrågningsunderlag, om du vill handla upp en totalentreprenad.  Ska du ta delad entreprenad är handlingarna bra att ha när du visar den enskilde entreprenören vad som ska göras.
 • Ta in offerter från minst tre entreprenörer så att du kan jämföra priser.
 • Hur mycket arbete ska du göra själv?
 • Kräv i kontraktet att tillbyggnaden ska väderskyddas under byggtiden.
 • Dokumentera alla avtal med entreprenörer skriftligt – in i minsta detalj.
 • Utse en kvalitetsansvarig.
 • Behövs försäkringar?

Om du själv samordnar en delad entreprenad

 • Ha ett uppstartsmöte där du går igenom alla handlingar med entreprenörerna.
  Identifiera vid vilka punkter de är beroende av varandras arbete.
 • Sätt en tidplan alla kan acceptera och förankra den.
 • Boka byggsamråd med kommunen. Kvalitetsansvarig håller i detta.
 • Lämna en energiberäkning för tillbyggnaden till stadsbyggnadskontoret.
 • Behöver du använda en del av gatan för att ställa byggmaterial eller containrar på? Sök belamringstillstånd hos polisen/kommunen.

Under byggets gång

 • Kvalitetsansvarig ska göra en grundbottenbesiktning efter att markarbetena är klara. Hur ska undergrunden konstrueras?
 • Ibland behöver en lantmätare göra en utsättning av tillbyggnaden. Kontrollera med kommunen om det behövs innan grunden börjar läggas.
 • Kvalitetsansvarig gör delbesiktningar vid behov.
 • När allt är klart, beställ slutbesiktning och se till att du får ett slutbevis från kommunen.

Flytta in i nya tillbyggnaden!

Läs mer

Vad kostar det att bygga till?
6 sätt att göra en tillbyggnad