Juridik

Lagförslag för effektivt byggande har röstats igenom

Vår medlem axel.lundblads burspråk.

Vår medlem axel.lundblads burspråk. Foto: axel.lundblad.

Fler byggnadstyper är nu officiellt godkända att slippa bygglov.

Riksdagen har som väntat röstat igenom lagförslaget om "fler steg för en effektiv Plan- och Bygglag" i veckan. Igår utförde regeringen därmed förändringar i lagen, och dessa börjar att gälla från och med 1 juli i år.

Det handlar dels om ändringar av praxis, dels om att fler byggnadstyper ska undantas från bygglovskravet.

Ändringarna inbegriper:

  • Kommuner ska tidigt i planeringsskedet kunna få besked från länsstyrelsen gällande statens intressen. Detta för att minska risken att exploatörer och kommuner planerar i onödan.
  • Länsstyrelser ska inom två månader ge beslut om kommuners beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelse efter överprövning.
  • Fler beslut om detaljplaner ska kunna delegeras från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen eller byggnadsnämnden. Detta för att möjliggöra kortare handläggningstider och minska kostnader hos exploatörer och kommuner.
  • Ytterligare åtgärder ska undantas från kravet på bygglov, till exempel balkonger, burspråk, en skorsten som sticker upp från taket, en valstuga eller ett engångsevenemang för en kiosk.

Regeringen hoppas att detta elda på bostadsbyggandet.