Vill lagstifta mot farliga ämnen i byggprodukter

Formaldehyd finns bland annat i spånskivor.

Formaldehyd finns bland annat i spånskivor.

Ny lagstiftning ska minska risken för sjukdomar orsakade av dålig inomhusmiljö.

Det är stort fokus på miljövänligt byggande idag, men ett hälsomedvetet byggande har också visat sig vara av stor vikt eftersom farliga kemiska ämnen i byggprodukter kan orsaka såväl allergier som fosterskador och cancer. Kemikalieinspektionen vill därför få till en lagstiftning på området som gör att för höga värden av farliga ämnen i byggprodukter förbjuds. Tillsammans med Boverket och Folkhälsomyndigheten har de lämnat en rapport till regeringen.

– Forskning har visat att farliga kemiska ämnen från byggprodukter kan spridas i inomhusmiljön. Vi föreslår nya regler i Sverige för att byggprodukter i golv, väggar och innertak ska bli dokumenterat säkra, säger Erik Gravenfors, utredare på Kemikalieinspektionen och projektledare för regeringsuppdraget.

Myndigheten konstaterar i rapporten att inomhusmiljön kan innehålla upp till 500 olika organiska ämnen som alla kommer från byggprodukter. En del av dessa ger ifrån sig emissioner som är hälsovådliga. Därför bör det utformas gränsvärden för hur mycket skadliga ämnen som byggprodukterna får släppa ifrån sig. Idag finns bara sådana gränsvärden för formaldehyd i träskivor.

– Syftet är att bidra till en bättre inomhusmiljö, och förslaget innebär att vi inför en lägsta kravnivå för byggprodukter. För att minimera eventuella handelshinder är reglerna utformade på samma sätt som i flera andra EU-länder, säger Erik Gravenfors.