Värme

Solenergi - översikt hur du kan utvinna och använda

Solstrålarna är en ren energiresurs som kan bidra med värme, varmvatten och även el till ditt hus. Här ger Lars Bärtås dig fakta om olika system för att använda solenergi.

Solenergi är gratis.

Solenergi är gratis. Foto: Marlén Eskilsson

Solenergi kan du utvinna och använda på olika sätt:

  • Via solfångare värma hus och tappvatten
  • Via solvärmematta värma poolen
  • Låta en luftsolfångare fungera som ventilationsaggregat
  • Låta solceller producera el till huset

Solenergi genom solfångare för varmvatten och uppvärmning
Det vanligaste sättet att utnyttja solenergin är att man använder vätskeburna solfångare som levererar värme till en varmvattenberedare eller ackumulatortank i huset. Solenergin används som komplement till det ordinarie värmesystemet. Vanligtvis brukar en solfångaranläggning dimensioneras för att täcka varmvattenbehovet från april till oktober.

solenergi via solfångare

Solenergi via solfångare infälld i tegeltak. Foto: Wikipedia

Ett tappvarmvattensystem passar för hus med direktverkande el och kan svara för ungefär hälften av det årliga varmvattenbehovet. Ett standardsystem brukar bestå av 4-6 kvadratmeter solfångare som ansluts till en 300 liter varmvattenberedare med solslinga. En komplett anläggning kostar cirka 30 000 kr, exklusive installation.

Ett kombisystem utgörs av solfångare med ackumulatortank och passar för hus med vattenburen uppvärmning. I normala fall består det av 8-12 kvadratmeter solfångare som ansluts till en ackumulatortank med 500–750 liters volym. Kostnad cirka 60 000 kr, exklusive installation. 

Följande modeller på solfångare finns: 

  • Plana solfångare
  • Vakuumsolfångare
  • Solfångare med reflektorer som koncentrerar solljuset
  • Hybridsystem

Den vanligaste modellen är plana solfångare, som består av en glasad låda med absorbator och ledningar där vattnet cirkulerar. En annan variant är vakuumsolfångare, som absorberar solvärmen inuti tillslutna glasrör. En tredje, mindre vanlig, variant är solfångare med reflektorer som koncentrerar solljuset. Det finns även hybridsystem som kombinerar solfångare (uppvärmning) med solceller (el).

Solfångarnas värmeutbyte beräknas per kvm solfångaryta per år. Årsutbytet hos plana solfångare ligger mellan 300-530 kWh/kvm och för vakuumrör mellan 450-775 kWh/kvm. Plana solfångare är billigare än vakuumrör och har i regel något större solfångaryta per enhet. Räknar man på byggarean, det vill säga hur stort utrymme anläggningarna upptar på taket, blir utbytet mer jämbördigt mellan modellerna.

Solenergi till poolen via solvärmematta

Solvärmematta för att värma poolen. Foto: Mediaupdate.se

Nyttja solenergi för att värma poolen
Om du vill värma poolen med hjälp av solenergi, kan du använda syntetiska solvärmemattor som ansluts till poolens pump om du vill. I mattorna finns kanaler där vattnet cirkulerar och värms upp av solen. Monteringen kan göras på marken, mot poolväggen eller på ett närliggande tak. Systemet blir effektivast om det är utrustat med automatisk styrning som enbart levererar varmvatten då solfångaren överstiger poolens temperatur. Pris, beroende på poolstorlek, 5 000-20 000 kr.

Solenergi för ventilation
Om du har problem med fukt kan du använda en luftsolfångare, som automatiskt blåser in varm luft i byggnaden med hjälp av en solcellsdriven fläkt. Solfångaren används ofta till ouppvärmda utrymmen, som fritidshus, garage och källare. Ett komplett paket för ett hus på 100 kvadratmeter kostar cirka 10 000 kr. Du kan även prova att bygga en egen luftsolfångare, se hemsidan: https://24volt.eu/.

Solenergi via luftsolfångare kopplat till ventilaton.

Solenergi via luftsolfångare kopplat till ventilationen. Foto: 24volt.eu

Solenergi för att få el till huset
Med hjälp av solcellspaneler kan du få el till huset eller sommarstugan. Solcellerna omvandlar solljuset direkt till el i form av likström. Via en växelriktare (inverter) kan elen omvandlas till växelström för användning i hushållet, eller inmatning till elnätet. Solelen kan lagras i batteripaket om det inte finns tillgång till elnät, vilket är vanligt i fritidshus, båtar och husvagnar. 

Under senare år har priset på solcellspaket sjunkit och ligger idag kring 20 000-30 000 kr/kW.

Solcellsanläggningar i Sverige som är rätt placerade bör producera 800-1100 kWh/kW och år. 

Producera och sälja solel:
För att ansluta sig till det fasta elnätet och bli en ”mikroproducent” krävs ett avtal med det lokala elnätsföretaget, samt en specifik elmätare som mäter produktion och förbrukning i hushållet. Denna mätare installeras gratis av elnätsföretaget. Vill du sälja eventuell överskottsproduktion ska du anlita ett elhandelsföretag. Avtalen för att sälja solel varierar mellan olika elhandlare och kan begränsas av vilket nätområde man tillhör. En lista över företag som köper solel finns på: https://www.solkollen.nu

Läs mer om solenergi:

Uppföljning ett år med solceller
Solenergi minskar familjens elnota
Värmer med solceller, solfångare och hybridsystem
Solfångare ger värmepumpen stöd
Solenergi - ny eller beprövad teknik?