Värmepumpar, Värme

Solfångare ger värmepumpen stöd

Värmepump i kombination med solfångare är en miljövänlig investering – som kan vara lönsam om förutsättningarna är de rätta. Bäst utbyte ger solvärmen ihop med bergvärme.

Solfångare ger värmepumpen stöd

Flera värmepumpsföretag marknadsför numera solfångare som ett tillval till sina värmepumpar eller erbjuder paketlösningar, ofta kallade solkit eller solpaket. Ett färdigt solkit kan t ex bestå av en bergvärmepump speciellt anpassad för samkörning med solfångare. Systemet kan sedan anslutas till en separat varmvattenberedare eller ackumulatortank. I vissa moduler är varmvattenberedare och styrning integrerad i värmepumpen.

Det förekommer även andra värmepumpstyper i solpaketen, till exempel luft/vattenvärmepumpar. När det gäller solfångarna brukar man kunna välja mellan plana solfångare eller vakuumrör, som är de två dominerande typerna på marknaden.

– Solenergi har ett starkt miljövärde vilket gör att marknaden i allt högre grad efterfrågar sådana här paketlösningar, säger Jan-Erik Nowacki, teknisk rådgivare på SVEP, Svenska Värmepumpföreningen.

Att komplettera berg- eller luft/vattenvärmepumpen med en solfångare kan vara fördelaktigt av följande skäl:

  • Solfångaren bidrar till varmvattenuppvärmningen och drar ner på värmepumpens elförbrukning.
  • Värmepumpens prestanda förbättras så att den levererar mer värme och behöver mindre tillskottsenergi från elpatronen.
  • Värmepumpens drifttid minskar, vilket innebär mindre slitage och ökad livslängd på kompressorn.

När det gäller bergvärmepumpar kan solfångaren dessutom hjälpa till att återladda borrhålet.

I de enklaste solpaketen används solfångaren endast till att värma tappvarmvattnet i varmvattenberedaren. Ekonomiskt sett kan detta vara en bra lösning i ett eluppvärmt hus. Men om man har ett vattenburet värmesystem som försörjs med värmepump blir besparingen lägre, konstaterar Jan-Erik Nowacki.

– Det beror på att värmepumpen i sig har en högre värmefaktor och utvinner betydligt mer energi än vad som tillförs för att driva den med el, i genomsnitt tre gånger så mycket.

Ett alternativ för huset med direktverkande el är att installera en luft-luftvärmepump som minskar elvärmekostnaderna, samtidigt som en solfångare kan avlasta elpatronen för produktion av tappvarmvattnet.

Solvärmen utnyttjas bäst om det ansluts till en bergvärmeanläggning, konstaterar Elisabeth Kjellsson, doktor i byggnadsfysik på Lunds Tekniska Högskola. Hon har nyligen publicerat en avhandling där hon undersökt potentialen och begränsningarna i system som kombinerar solvärme med bergvärme.

– Med en bergvärmepump kan man utnyttja möjligheten att återladda borrhålet med överskottsvärme från solfångaren. Solvärmen bidrar till att höja värmepumpens årsvärmefaktor, men kan också förbättra värmeuttaget i ett underdimensionerat borrhål och minska eventuell påverkan från andra närliggande bergvärmebrunnar, säger Elisabeth Kjellsson.

Nyttan av solvärmen beror alltså på förutsättningarna på platsen och i normala fall ska borrhålet vara dimensionerat för att klara husets värmebehov utan stöd från en solfångare, framhåller Elisabeth Kjellsson.

– Ändå är det inte ovanligt att förutsättningarna förändras efter en borrning. Om man till exempel byter en gammal värmepump mot en ny som är effektivare kan denna öka värmeuttaget så att borrhålet blir underdimensionerat. Värmeuttaget kan även minska om det borras nya bergvärmebrunnar i närheten. I dessa fall är det lönsamt att låta solvärmen bidra med tillskottsenergi istället för att stödvärma med en elpatron.

Med bergvärmepump går det att bygga ett flexibelt system där solvärmen både kan användas för tappvarmvattnet och husets radiatorer, samt höja värmefaktorn på pumpen och ladda borrhålet när värmepumpen inte är igång. Men det är inte alltid som ett sådant system är lika energieffektivt i praktiken som i teorin.

– Systemet måste vara bra optimerat och det finns flera komponenter som bör ses över. Till exempel är det vanligt att man av slentrian använder en billig cirkulationspump som drar onödigt mycket el. När cirkulationspumpen används för att återladda borrhålet med solvärme riskerar pumpen dra mer el än vad man tjänar in.

Merkostnad för solvärmeinvestering
Man kan idag välja mellan två system:

  • Tappvarmvattenpaket som inkluderar solfångare och varmvattenberedare för uppvärmning av tappvarmvattnet. Pris från 25 000 till 50 000 kr beroende på typ och storlek.
  • Kombipaket som inkluderar solfångare och ackumulatortank för uppvärmning av tappvarmvattnet och husets radiatorer. Pris från 40 000 till 80 000 kr beroende på typ och storlek.
  • Det är svårt att beräkna en återbetalningstid för kombinationssystem med värmepump och solfångare eftersom förutsättningarna varierar. Värmesystemets dimensionering, värmepumpens prestanda, hushållets varmvattenanvändning och solförhållanden är några aspekter man bör ta hänsyn till.

Enligt företaget EviHeat kompenserar solvärmen så pass mycket elförbrukning att merinvesteringen är återbetald inom ungefär samma tid som investeringen i en traditionell bergvärmepump.

Läs mer