Energi, Värme

Framtidens värmesystem

Framtidens värmesystem

El kommer att ha en fortsatt viktig betydelse för uppvärmningen av våra småhus, anser energiforskare. Samtidigt kommer behovet av stora värmesystem att försvinna, i takt med att energikraven skärps.Hur värmer vi upp våra hus om tjugo år? Frågan är spekulativ, men energiforskare som Byggahus talat med verkar tämligen eniga om att eldrivna värmesystem, till exempel värmepumpar, kommer att användas minst lika mycket som idag. Det gäller i synnerhet i det stora beståndet av befintliga småhus.

Lars J Nilsson
Lars J Nilsson

 

– Såsom teknikutvecklingen ser ut kommer el användas i allt större uträckning för uppvärmning, särskilt i områden där det inte finns tillgång till fjärrvärme. En viktig orsak är att el är ett så flexibelt energislag som är lätt att styra och reglera och kan utnyttjas i många typer av applikationer, säger Lars J Nilsson, professor i miljö- och energisystem på Lunds Universitet.


– Inom snar framtid måste elsystemet anpassas till en mer varierande elproduktion, bland annat från vindkraft, vilket förutsätter så kallade ”smarta elnät”. Denna teknikomställning kommer att påverka elanvändningen i våra bostäder, säger Lars J Nilsson. 


För elanvändarna blir det enklare att hålla koll på förbrukningen och anpassa uppvärmningen efter effektläget och elpriserna. Man kan till exempel tänka sig att husets värmeanläggning automatiskt styrs efter hur gynnsamma driftkostnaderna är under dygnet.
Liksom idag är det troligt att vi har flera olika värmekällor att tillgå och att det finns smarta styrsystem som ser till att ”rätt värmekälla används vid rätt tidpunkt”. Utvecklingen talar också för att vi kommer att se mer solfångare på hustaken och att dessa integreras i värmesystemet direkt vid byggnation. Samtidigt finns det potential för egen elproduktion via solceller.


Jan-Olof Dalenbäck
Jan-Olof Dalenbäck

 

– Prisutvecklingen på solceller, liksom elbolagens agerande, är helt avgörande för hur mycket den här marknaden kommer att växa. Många husägare kan säkert tänka sig att installera solceller, men det förutsätter att investeringen blir lönsam inom rimlig tid, säger Jan-Olof Dalenbäck, professor vid Chalmers och ledande expert inom solenergiområdet. Politiska beslut och EU-direktiv kommer att spela en viktig roll för det framtida småhusbyggandet, liksom valet av energitekniska lösningar. Men hur själva regelverket kommer utformas är ännu oklart.


– Enligt dagens byggregler är det gynnsamt och mest bekvämt för småhustillverkarna att erbjuda hus som värms med värmepump. Vi kan visserligen förvänta oss en skärpning av energikraven, men så länge byggreglerna inte ställer krav på själva byggnaden utan på "köpt energi" blir nog inte lösningarna så radikala som man kan tro, menar Jan-Olof Dalenbäck.


Tomas Berggren
Tomas Berggren

 

Enligt Tomas Berggren, energieffektiviseringsexpert på Energimyndigheten, finns det idag en uttalad vilja hos merparten av småhustillverkarna att bygga hus med "bättre klimatskal".


– Vi förbereder just nu ett program där vi ska bygga hundra villor med bra klimatskal och energieffektiva installationer, vilket är ett led i anpassningen till EU:s direktiv om "nära nollenergihus". De flesta större småhustillverkare deltar i detta program.

Tomas Berggren är övertygad är om att såväl nyproduktion som ombyggnation av villor inom några år ser helt annorlunda ut än idag. De nya husens behov av tillförd värme kommer att vara så litet att det inte längre behövs några högeffektiva värmepumpar eller biobränslepannor. 

– När husens klimatskal förbättras kan man ersätta dagens frånluftsvärmepumpar med värmeåtervinning i ventilationssystemet, i kombination med någon mindre värmekälla under kalla vinterdagar.
Den snabba teknikutvecklingen kommer samtidigt att erbjuda nya material och byggmetoder för småhus, tror Berggren.
 

– Med tanke på hur snabbt teknikutvecklingen hittills gått är det rimligt att tro att morgondagens hus är mycket mer energieffektiva, utan att för den skull se ut som "tjocka lådor".