Juridik

Kämpade i 4 år för strandskyddsdispens och vann

Ola Hjelm på tomten. Foto: Anders Sjöberg.

Ola Hjelm på tomten. Foto: Anders Sjöberg.

Många hade gett upp men Ola Hjelms envishet gav honom slutligen rätt.

Ola Hjelms strandskyddsdispens upphävdes 2012 av länsstyrelsen, kort efter det att han köpt en tomt för 700 000 kronor som han tänkt bygga på. Fyra år senare har han lyckats få tillbaka dispensen. Kampen mellan honom och olika instanser har tagit honom ända upp i Europadomstolen.

Den ursprungliga orsaken till hävningen var att det låg en sjö på andra sidan vägen. Denna ligger 160 meter från där huset tänkt byggas och förutom vägen ska det även ligga en åker emellan. Trots detta har platsen för huset inte ansetts vara tillräckligt avskild från sjön. Men efter senaste överklagan valde mark- och miljödomstolen att göra en helhetsbedömning, och i och med detta beviljades strandskyddsdispensen.

”Domstolen anser vid en sammanvägd bedömning att det vore oproportionerligt att inte bevilja dispens från strandskyddet i detta fall. I bedömningen beaktar domstolen särskilt att dispens tidigare har beviljats och varit en förutsättning för avstyckningen, att det saknas möjlighet att bygga på någon annan del av fastigheten, att den aktuella platsen saknar särskilda naturvärden enligt aktuell värdebeskrivning samt att det är möjligt att ta sig från området ovanför fastigheten ner till vägen och strandområdet på den grusväg som löper längs med fastigheten.”

– Domen är rimlig och borde få genomslag hos regeltillämparna. Att som tidigare se varje omständighet för sig är oförenligt med skyddet för enskildas äganderätt. Förhoppningsvis kommer nu fler länsstyrelser och domstolar att sluta tolka strandskyddsbestämmelserna på ett onödigt byråkratiskt sätt, och i stället se till att besluten blir rimliga för enskilda, säger Clarence Crafoord, vd för Centrum för rättvisa.