"Fastighetsgåvan måste beskattas"

Familj förlorar mot Skatteverket i kammarrätten, deras fastighetsgåva till barnen är att betrakta som ett köp och ska därmed beskattas.

Kammarrätten och förvaltningsrätten gör samma bedömning som Skatteverket i ett fall där två föräldrar skänkt ett hus till sina barn som en gåva. I Sverige har du rätt att skänka bort hus, men i just detta fallet övertog barnen även huslånet och eftersom det översteg taxeringsvärdet ansåg Skatteverket att det inte längre handlade om en gåva - istället var det ett köp som skulle kapitalvinstbeskattas.

Familjen tog saken till rätten och hoppades få medhåll eftersom taxeringsvärdet på grannfastigheten var högre. De motiverade sitt fall med att deras taxeringsvärde var fel. Men förvaltningsrätten slog fast att det är taxeringsvärdet vid försäljning som ska gälla, och att grannfastigheten hade högre taxeringsvärde eftersom den fastigheten hade byggrätt.

Kammarrätten gör nu samma bedömning som förvaltningsrätten. Därmed kvarstår Skatteverkets beslut om att gåvan är att betrakta som ett köp.

Källa: Dagens Juridik