Attefallshus

Dubbel fastighetsavgift med attefallshus som komplementbostad

Marie Louise Johansson Harling, Skatteverket.

Marie Louise Johansson Harling, Skatteverket. Foto: Skatteverket.

Den som bygger ett attefallshus och inreder det som en enklare bostad riskerar dubbel fastighetsavgift. I en diskussion i forumet framgår det att alla inte känner till det här, och vi ringde därför upp Skatteverket för att ta reda på vilka regler som gäller.

Byggahus.se undersöker hur fastighetsavgiften påverkas när du bygger attefallshus, detta efter diskussion i tråden: https://www.byggahus.se/forum/threads/attefallshus-skattefritt.289201/#post2635603

- Hallå, Marie Louise Johansson Harling, rättslig expert hos Skatteverket. Stämmer det att den som bygger ett attefallshus kan åka på dubbel fastighetsavgift?

- Ja. Fastighetsavgiften för en villafastighet beräknas utifrån antal uppförda småhus som huvudregel. Ett småhus är en byggnad avsett för boende för en till två familjer. Högsta förvaltningsdomstolen har till exempel nyligen avgjort (2014-11-14 med mål nr 4080-15) att den där bedömda gäststugan var att se som ett småhus. Om attefallshuset klassas som ett småhus beräknas fastighetsavgift för detta hus. Skatteverket har gjort ett ställningstagande som innebär att avgiften för fastigheten i normalfallet bara ökar med taxeringsvärdet på attefallshuset och eventuellt i förekommande fall tillhörande mark. 

- Gäller det alla attefallshus som används som gäststuga eller bostad, eller bara sådana över ett visst värde?

- Värdet spelar roll för uttaget av fastighetsavgift, om avgiften beräknas på taxeringsvärdet. Det kan nämnas att om byggnadens taxeringsvärde inte uppgår till 50 000 kronor registreras och taxeras inte byggnaden. Det blir då inte heller någon fastighetsavgift för attefallshuset. 

- Hur vet man hur hög fastighetsavgiften för attefallshuset blir? Hur räknar man ut den? 

- Det beror lite på hur det hela fastighetstaxeras. Låt säga att attefallshuset klassas som ett småhus med ett taxeringsvärde (byggnadsvärde) på 300 000 kronor. Ingen del av markvärdet hänförs till attefallshuset. Fastighetsavgiften uppgår till 0,75 procent av 300 000 kronor, det vill säga 2 250 kronor. Om en del av marken hänförs till attefallshuset utgår även fastighetsavgift på markvärdet. Avgiften blir dock inte högre för attefallshuset med tillhörande mark än 7 412 kronor för inkomståret 2016.. Maximal fastighetsavgift per småhus räknas om för varje år. För 2015 uppgick den till 7 262 kronor per småhus och för 2017 är den 7 687 kronor. 

- Vad händer om man istället bygger attefallshuset som ett förråd?

- Det blir då i normalfallet klassat som ett komplementhus till småhuset (huvudbyggnaden) och fastighetsavgiften blir då maximalt 7 412 kronor för hela fastigheten eftersom det bara finns ett småhus .

- Sedan 2012 gäller avgiftsfrihet de första 15 åren, gäller det även attefallshus inredda som en bostad?

- Ja avgiftsfriheten gäller även attefallshuset, om detta klassas som ett småhus. Ett nybyggt småhus med värdeår (nybyggnadsår) 2006-2011 är helt befriat från fastighetsavgift i fem år efter värdeåret, och får halv avgift de därpå följande fem åren. Om småhuset är nybyggt och har fått värdeår (nybyggnadsår) 2012 eller senare, gäller hel befrielse från fastighetsavgift i 15 år efter värdeåret.

- Hur kontrollerar Skatteverket att lämnade uppgifter i fastighetsdeklarationen är korrekta?

- Vi pratar inte om hur vi kontrollerar detta, och det skiljer sig åt från fall till fall. Men för en allmän beskrivning av hur Skatteverket kan utreda ett fastighetstaxeringsärende se följande länk: http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.13/331372.html?q=besiktning.

Uppdatering: Tillägg från Marie Louise: "När man läser svaren i kombination med det som står först ges man nästan intrycket av att det blir två maxavgifter för en huvudbyggnad och en extra byggnad även när den extra byggnaden har ett lågt taxeringsvärde. Det är först när taxeringsvärdet för attefallshuset med eventuell tillhörande mark uppgår till 988 267 kr som maxbeloppet för år 2016 har uppnåtts (0,075* 988 167 = 7 412 kr)." Skatteverket PDF.