Ekonomi

Tjänster som ger och inte ger rätt till ROT-avdrag

Rotavdrag är ett avdrag på skatten, en skattereduktion. De tjänster som anges nedan är exempel på arbeten som ger eller inte ger rätt till rotavdrag.

A

ALTAN - SMÅHUS
Ombyggnad och reparation av en altan som är sammanbyggd med bostadshuset ger rätt till skattereduktion. Även tillbyggnad av altan till befintligt småhus ger rätt till skattereduktion.  

ALTAN - BOSTADSRÄTT
Skattereduktion medges inte för ombyggnad och reparation av en altan som hör till en bostadsrätt. Detta gäller även om bostadsrättsinnehavaren är ansvarig för reparation och underhåll av altanen.

ANLÄGGNINGSARBETE
Anläggning och reparation av trädgård, uppfart, gångar och murar ger inte rätt till skattereduktion.

ARKITEKTKOSTNAD
Arbetskostnad för arkitekt ger inte rätt till skattereduktion.

ARRENDERAD BOSTAD
Rotarbeten som utförs i bostad som arrenderas ger inte rätt till skattereduktion.

ASFALTERING
Asfaltering ger inte rätt till skattereduktion.

AVFALL
Bortforsling av avfall ger inte rätt till skattereduktion. Detta gäller såväl bortforsling av hushålls- och trädgårdsavfall som bortforsling av byggmaterial.

 

B

BADRUM
Renovering och ombyggnad av badrum ger rätt till rotavdrag.

BADRUMSINREDNING
Byte av badrumsinredning ger rätt till skattereduktion. 

BALKONG — BOSTADSRÄTT
Nybyggnation av balkong till bostadsrätt ger inte rätt till skattereduktion oavsett om visst arbete utförs i lägenheten eller inte. Inte heller arbetskostnaden för att reparera eller glasa in en redan befintlig balkong ger rätt till skattereduktion. 

BALKONG — SMÅHUS
Tillbyggnad av balkong till småhus ger rätt till skattereduktion.

BARNS HUSHÅLL
Skattereduktion medges inte för husarbeten som föräldrar betalar och som utförs i deras barns egna hushåll. Inte heller i de fall föräldern är ägare till barnets bostad kan skattereduktion medges för de rotarbeten som utförs där i de fall föräldern inte själv bor där. 

BEGRÄNSAT SKATTSKYLDIG
Inte bara den som är bosatt i Sverige och obegränsat skattskyldig, dvs betalar skatt här, har rätt till rotavdrag. Även du som bor utomlands men väljer att beskattas i Sverige enligt inkomstskattelagen och är begränsat skattskyldig har rätt till rotavdrag. Se även punkten EUROPEISKA SAMARBETSOMRÅDET (EES).

BELYSNINGSARBETEN
Installation av inbyggda spotlights ger rätt till skattereduktion.

BERGVÄRME
Borrning och installation av bergvärme ger rätt till skattereduktion. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.

BIDRAG
Du som har fått ekonomiskt stöd i form av föräldrapenning, vårdbidrag, handikappersättning eller liknande, kan få rot- eller rutavdrag. Villkoret är att det ekonomiska stöd du fått inte är en direkt kompensation för det utförda rut- eller rotarbetet.

BLANDARE
Byte av blandare ger rätt till skattereduktion. 

BOSTAD I UTLANDET
Du som bor utomlands och har valt att beskattas i Sverige enligt inkomstskattelagen (begränsat skattskyldig), eller bor i Sverige och betalar skatt här (obegränsat skattskyldig), kan få skattereduktion för hushållstjänster och ROT-arbeten som utförts i bostad inom EU/EES-området. Detta förutsatt att övriga förutsättningar för skattereduktion är uppfyllda. 

BOSTADSRÄTT
Äger du en lägenhet i en bostadsförening eller ett bostadsaktiebolag kan du få skattereduktion för ROT-arbeten. Det är bara enskilda bostadsrättshavare som kan få skattereduktion inte bostadsrättsföreningen som sådan. Det är bara sådana ROT-arbeten som utförs i lägenheten och som du svarar för som ger rätt till skattereduktion. Du kan alltså inte få skattereduktion för arbeten utanför lägenheten även om bostadsrättsföreningens stadgar ålagt dig dem.

BRASKAMIN
Arbetskostnad för att sätta in en braskamin ger rätt till skattereduktion, även så reparation av den.   

BREDBAND
Nedgrävning av ledningar för bredband ger rätt till skattereduktion, förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att bredbandsanslutningen är avsedd att tillföras bostaden. Även installation av bredband inne i bostaden ger rätt till rutavdrag. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.

BRUNNSBORRNING
Borrning och grävning av brunn ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att vattnet är avsett att tillföras bostaden. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.

BRYGGOR
Reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad av brygga ger inte rätt till skattereduktion eftersom bryggan inte är att jämställa med ett komplementhus.  

BYGGLOVSHANDLINGAR
Administrativa kostnader för bygglovshandlingar ger inte rätt till skattereduktion.

BYGGNAD PÅ OFRI GRUND
ROT-arbeten på småhus på ofri grund kan ge rätt till skattereduktion.

BYGGNADSSTÄLLNINGAR
Kostnad för upp- och nedmontering av byggnadsställningar ger rätt till skattereduktion.

 

C

CARPORT
Nybyggnad av fristående carport ger inte rätt till skattereduktion. Carport som är ihopbyggd med befintligt hus är att jämställa med tillbyggnad och ger rätt till skattereduktion. En carport får anses vara ihopbyggd med huset om det finns en dörr mellan det befintliga huset och carporten eller om någon av carportens väggar till minst 75% sitter ihop med den befintliga byggnadens yttervägg. 

CENTRALDAMMSUGARE
Installation av centraldammsugare ger rätt till skattereduktion.

 

D

DRÄNERING
Grävning och dränering av grund ger rätt till skattereduktion. Även arbetskostnaden för att återställa marken efter det att dräneringsarbetet är utfört ger rätt till skattereduktion förutsatt att återställningsarbetet sker i direkt anslutning till rotarbetet. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.

DÖDSBO
Ett dödsbo kan endast få skattereduktion för arbeten som utförts före dödsfallet. Flyttstädning i samband med avveckling av boet ger dock inte rätt till skattereduktion.

DÖRRAR I SMÅHUS
Byte av dörrar i småhus ger rätt till skattereduktion. Tillverkning av måttbeställda dörrar som sker i företagets lokaler ger däremot inte rätt till skattereduktion. Inte heller lackning eller målning av dörrar som sker i företagets lokaler ger rätt till skattereduktion. 

DÖRRAR I BOSTADSRÄTT
Byte av ytterdörr i bostadsrätt ger inte rätt till skattereduktion. Däremot kan bostadsrättsinnehavaren få skattereduktion för byte av innerdörrar. Tillverkning av måttbeställda dörrar i företagets lokaler ger inte rätt till skattereduktion.

 

E

EKONOMIBYGGNAD
Reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad på en byggnad som är taxerad som ekonomibyggnad ger inte rätt till skattereduktion.

ELANSLUTNING
Nedgrävning av ledningar för elektricitet ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att elektriciteten är avsedd att tillföras bostaden. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.

EL-ARBETEN — SMÅHUS
El-arbeten som utförs i eller i nära anslutning till bostaden ger rätt till skattereduktion. Exempel på el-arbeten som ger rätt till skattereduktion är installation, byte och komplettering av el-central (proppskåp), modernisering av el, och extra vägguttag. 

EL-ARBETEN — BOSTADSRÄTT
El-arbeten som utförs i bostadsrätt ger rätt till skattereduktion förutsatt att el-arbetet utförs i lägenheten och är sådant arbete som bostadsrättsinnehavaren själv svarar för enligt stadgarna. Exempel på el-arbeten som kan ge rätt till skattereduktion är installation, byte och komplettering av el-central (proppskåp), modernisering av el, och extra vägguttag.

ENERGIDEKLARATION
Upprättande av energideklaration ger inte rätt till skattereduktion.

EUROPEISKA SAMARBETSOMRÅDET (EES)
Rotarbeten på bostäder inom EES ger rätt till skattereduktion förutsatt att övriga förutsättningar för skattereduktion är uppfyllda. Observera att skattereduktionen endast får effekt om den enskilde betalar kommunal eller statlig inkomstskatt, kommunal fastighetsavgift eller statlig fastighetsskatt i Sverige.

 

F

FASADTVÄTT
Fasadtvätt ger rätt till skattereduktion.   

FELSÖKNING ELARBETEN
Rotavdrag medges ej för att felsöka, oavsett om det sker i samband med annat rotarbete eller inte.

FELSÖKNING VVS 
Rotavdrag ges för att felsöka maskiner och inventarier i de fall där Skatteverket godkänner rotavdrag för reparation, till exempel värmepump eller värmepanna.

FJÄRRVÄRME - SMÅHUS
Nedgrävning av ledningar för fjärrvärme ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att fjärrvärmen är avsedd att tillföras bostaden. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.

FJÄRRVÄRME — BOSTADSRÄTT
Nedgrävning och installation av fjärrvärme till bostadsrätt ger inte rätt till skattereduktion.

FRIGGEBOD
Nybyggnad av friggebod eller annat komplementhus ger inte rätt till skattereduktion. Om- eller tillbyggnad samt reparation av befintlig friggebod kan ge rätt till skattereduktion.

FRITIDSHUS
Reparation samt om- och tillbyggnad av fritidshus ger rätt till skattereduktion förutsatt att den som söker skattereduktion äger fritidshuset och själv använder det för fritidsboende.

FUKTMÄTNING
Fuktmätning ger inte rätt till skattereduktion. 

FÖNSTER - SMÅHUS
Målning, reparation och byte av fönster eller fönsterbleck i bostadsbyggnaden ger rätt till skattereduktion. 

FÖNSTER — BOSTADSRÄTT
Byte av fönster i bostadsrätt ger inte rätt till skattereduktion. Vid fönsterbyte ger varken byte av ytter- eller innerfönster rätt till reduktion. Däremot ger arbetskostnad för arbeten på insidan av befintliga fönstren rätt till skattereduktion.

FÖRBÄTTRINGSARBETEN
Till exempel byte av plastmatta till trägolv eller våtrumstapet till kakel ger rätt till skattereduktion.

FÖRSÄKRINGSERSÄTTNING
Om försäkringsersättning lämnats för del av arbetskostnaden medges inte skattereduktion för någon del av det arbete som utförts. Om det klart framgår att ersättningen endast avser material kan det utförda arbetet ge rätt till skattereduktion. 

FÖRÄLDERS HUSHÅLL 
Skattereduktion för husarbeten som utförs i förälders hushåll ger rätt till skattereduktion. För skattereduktion för ROT-arbete gäller dock att den som ansöker om skattereduktion  också är den som äger förälderns bostad.

 

G

GARAGE
Nybyggnad av fristående garage ger inte rätt till skattereduktion. Garage som är ihopbyggt med befintligt småhus är att jämställa med tillbyggnad och ger rätt till skattereduktion. Ett garage får anses vara ihopbyggt med huset om det finns en dörr mellan det befintliga huset och garaget eller om garagets  ena vägg till 75 procent eller mer består av bostadshusets yttervägg.q

GRUND — ÅTGÄRDER PÅ KRYPGRUND
Åtgärder för att förhindra t.ex. fukt i krypgrund ger rätt till skattereduktion.  

GRÄSMATTA
Anläggning av gräsmatta ger inte rätt till skattereduktion.

GRÖN TEKNIK
Du kan få skattereduktion på installationer av grön teknik som påbörjas från och med 1 januari 2021. Skattereduktionen ges för debiterade kostnader för arbete och material med:

  • 15 procent för installation av nätanslutet solcellssystem
  • 50 procent för installation av system för lagring av egenproducerad elenergi
  • 50 procent för installation av laddningspunkt till elfordon

 

H

HALMTAK
Byte av halmtak ger rätt till skattereduktion.  

HISS —I BOSTADSRÄTTSFÖRENING
Renovering av hiss i bostadsrättsförening ger inte rätt till skattereduktion.

HYRESGÄST
ROT-arbeten i hyresrätt ger inte rätt till skattereduktion. Inte heller arbeten som utförs i kooperativ hyresrätt ger rätt till skattereduktion.

HÄNGRÄNNOR
Byte av hängrännor och stuprör ger rätt till skattereduktion. Rensning av hängrännor ger också rätt till skattereduktion

 

I

INFILTRATIONSANLÄGGNING
Installation av infiltrationsanläggning eller infiltrationsbädd ger rätt till skattereduktion förutsatt att anläggningen ligger på tomten där bostaden är belägen. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.

INSTALLATION
Installation av maskiner och inventarier ger inte rätt till skattereduktion. Exempel på installation av inventarier är inkoppling av tvättmaskin, diskmaskin, torktumlare, kyl, frys, spis, larm och parabolantenn.

 

J

JORDVÄRME
Grävning av jordvärme ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att jordvärmen är avsedd att tillföras bostaden. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.

 

K

KAKELUGN
Arbetskostnad för att sätta in en kakelugn ger rätt till skattereduktion.

KOMMUN
Husarbeten som köps av stat, kommun eller landsting ger inte rätt till skattereduktion. Husarbete som köps av kommunala bolag kan ge rätt till skattereduktion förutsatt att ersättningen som betalas är marknadsmässig.

KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPP
Indragning av kommunalt vatten och avlopp till äldre bostadsbyggnad ger rätt till skattereduktion, förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att vatten och avlopp är avsett att tillföras bostaden. Arbetet ger dock inte rätt till skattereduktion om kommunen utför det. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.

 Läs också Skatteverkets ställningstagande som berör denna punkt.

KOMPLEMENTHUS
Nybyggnad av komplementhus ger inte rätt till skattereduktion. Däremot kan du få skattereduktion för om- och tillbyggnad samt renovering av ett befintligt komplementhus.   

KONVERTERINGSSTÖD
Konverteringsstödet är ett statligt stöd/bidrag och har du som fastighetsägare erhållit detta kan du inte få skattereduktion för det arbete som du har fått konverteringsstöd för.

KOOPERATIVA HYRESRÄTTER
ROT-arbeten som utförs i kooperativa hyresrätter ger inte rätt till skattereduktion. 

KRANAR
Byte av kranar ger rätt till skattereduktion.

KVALITETSANSVARIG
Arbete som kvalitetsansvarig ger inte rätt till skattereduktion.

KÖK
Renovering av kök ger rätt till skattereduktion. Lackering av köksluckor som utförs i företagets lokaler ger inte rätt till skattereduktion.

 

L

LADDNINGSPUNKT FÖR ELFORDON
Från och med 1 januari 2021 kan du få skattereduktion med högst 50 procent för kostnader för arbete och material vid installation av laddningspunkt för elfordon. Laddningspunkten ska vara förberedd för elmätning och debitering av elkostnad. Den ska ha med minst de uttag eller anslutningsdon som beskrivs i standarden EN 62196-2 för elfordon av typ 2 samt standarden EN 62196-3 för elfordon av typ Combo.
Ej godkänt för skattereduktion är installation av laddningspunkter som används av flera hushåll, mobila laddningspunkter, återställningsarbete efter installation samt övriga kostnader i samband med installationen såsom frakt, resor, maskiner och projektering. 

LARM
Installation av larm ger inte rätt till skattereduktion.

LUFTVÄRMEPUMP
Montering av luftvärmepump ger rätt till skattereduktion. Service av luftvärmepump ger dock inte rätt till skattereduktion.

LÅS
Byte av dörrlås i småhusfastighet ger rätt till skattereduktion.

 

M

MARKARBETEN — INDRAGNING AV VATTEN OCH AVLOPP
Nedgrävning av ledningar för vatten och avlopp ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att vatten och avlopp är avsett att tillföras bostaden. Även arbetskostnaden för att återställa marken i ursprungligt skick ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet sker i direkt anslutning till rotarbetet. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.

MARKARBETEN — STEN/PLATTLÄGGNING
Sten- eller plattsättning i trädgården ger inte rätt till skattereduktion.

MARKARBETEN — ÅTERSTÄLLNING
Sprängning som krävs för att bygga en utbyggnad och att återställa mark till ursprungligt skick efter att ett gräv- eller markarbete har utförts ger rätt till skattereduktion. Även kostnad för kranskötare eller grävmaskinister som arbetar på tomten, oavsett om maskinen står på eller i anslutning till den, ger rätt till skattereduktion.

MARKISER - SMÅHUS
Montering av markiser på småhus ger rätt till skattereduktion. Service av markiser ger dock inte rätt till skattereduktion.

MARKISER — BOSTADSRÄTT
Montering av markiser på bostadsrätt ger inte rätt till skattereduktion. Inte heller service av befintliga markiser ger rätt till skattereduktion. 

MASKINKOSTNADER
Kostnader för dyrbara maskiner såsom grävmaskin och utrustning för borrning för bergvärme och brunn ger inte rätt till skattereduktion. Däremot ger kostnad för kranskötare eller grävmaskinister som arbetar på tomten, oavsett om maskinen står på eller i anslutning till den, rätt till skattereduktion.

MÅLNINGSARBETEN — BOSTADSRÄTT
Målningsarbeten inklusive tapetsering, som utförs i lägenheten ger rätt till skattereduktion. Till sådant arbete som ger rätt till skattereduktion räknas alltså även målning av insidan av dörrar och fönster i bostadsrätten. Målning eller inoljning av balkong, altan eller takterrass som hör till bostadsrätten ger inte rätt till skattereduktion.

MÅLNINGSARBETEN — SMÅHUS
Målningsarbeten inklusive tapetsering ger rätt till skattereduktion.

MÄTNINGSARBETEN
Mätarbeten ger inte rätt till skattereduktion.

 

N

NYBYGGNATION
Nybyggnation av bostadshus eller komplementhus ger inte rätt till skattereduktion. Inte heller om- och tillbyggnad som görs på nybyggda småhus och tillhörande komplementhus ger rätt till skattereduktion. Skattereduktion medges inte för om- och tillbyggnader av nybyggda småhus under de första fem åren från småhusets färdigställande. Detta innebär att fastigheter med värdeår 2014 kan få skattereduktion för arbete som görs år 2020 och fastigheter med värdeår 2015 kan få skattereduktion för arbete som görs år 2021 etc.

Riva ett gammalt hus och bygga ett nytt
Skattereduktion medges inte för rivning av gammalt hus. Om ett äldre bostadshus eller komplementhus rivs och ett nytt hus uppförs räknas detta som nybyggnad oavsett om byggnationen sker på den gamla grunden eller att gammalt byggnadsmaterial återanvänds.

NYBYGGNATION - VÄXTHUS
Arbetskostnad för att bygga ett friliggande växthus ger inte rätt till skattereduktion.

NÄRINGSBOSTAD
En person som äger och bor i en småhusfastighet får skattereduktion oavsett om bostadsbyggnaden ingår i näringsverksamhet eller utgör en privatbostad. Skattereduktion för husarbete medges endast för den del av arbetet som utförs i utrymme som ägaren använder för bostadsändamål.

 

O

OMBYGGNAD AV BEFINTLIGT SMÅHUS
Skattereduktion medges för ombyggnad och tillbyggnad av ett äldre hus under förutsättning att större delen av den ursprungliga byggnadsstommen behålls. Detta gäller även vid större tillbyggnader som exempelvis tredubblar bostadsytan. Om däremot ett äldre bostadshus eller komplementhus rivs och ett nytt hus uppförs räknas detta som nybyggnad oavsett om byggnationen sker på den gamla grunden eller att gammalt byggnadsmaterial återanvänds.

 

P

PERSIENNER
Montering av persienner ger inte rätt till skattereduktion.

PLÅTTAK
Läggning av nytt plåttak samt lagning eller byte av delar av plåttak ger rätt till skattereduktion. Även arbetskostnaden för att tvätta och måla taket ger rätt till skattereduktion.

POOL
Anläggning av inomhuspool ger rätt till skattereduktion. Även reparation, tillbyggnad eller ombyggnad av inomhuspool ger rätt till skattereduktion.
Arbete på utomhuspool ger inte rätt till skattereduktion. Detta gäller även om poolen byggs in i befintlig altan som hör till huset. Inte heller anläggning av en ny utomhuspool ger rätt till skattereduktion. 

 

R

RADON
Radonsanering i byggnaden (t.ex. genom installation av fläktar) ger rätt till skattereduktion. Har ett generellt bidrag betalats ut för radonsanering medges inte skattereduktion. Om det klart framgår att bidraget eller stödet endast avser kostnader för material kan skattereduktion för arbetskostnad medges. Mätning av radonhalt ger inte rätt till skattereduktion.

 

S

SAMFÄLLIGHET
ROT-arbete på samfälligheter ger inte rätt till skattereduktion. Exempelvis ger inte byggnadsarbete som utförs på garagelänga som är belägen på samfälld mark rätt till skattereduktion. 

SANITETSPORSLIN
Byte av sanitetsporslin ger rätt till skattereduktion.

SKADEDJUR
Skadedjursbekämpning ger inte rätt till skattereduktion. Arbetskostnad för byggtjänster som vidtas för att reparera efter skadedjurens framfart ger dock rätt till skattereduktion. Skattereduktion medges inte heller för bekämpning av mördarsniglar. 

SKORSTEN
Reparation av skorsten ger rätt till skattereduktion. Även arbetskostnad för ombyggnad och tillbyggnad av skorstenen samt murning och reparation av murstockar, öppna spisar och kakelugnar ger rätt till skattereduktion. Ingen skattereduktion ges för kontroll och översyn av skorstenar eller eldstäder.

SMÅHUS
Ett småhus är en byggnad som är inrättad till bostad åt en eller två familjer. Skattereduktion medges även på småhus som inte har åsatts något värde vid fastighetstaxeringen.

SOLCELLER
Installation, reparation och byte av solceller ger rätt till skattereduktion. Har skattereduktion erhållits genom godkända installationer inom Grön teknik som börjar gälla 1 januari 2021, medges inget ROT-avdrag.

SOTNING
Annan sotning än den obligatoriska kommunala, ger rätt till skattereduktion.

STAKET
Arbetskostnad för reparation, ombyggnad eller nybyggnad av staket ger inte rätt till skattereduktion.

STENSÄTTNING
Stensättning ger inte rätt till skattereduktion.

SYSTEM FÖR LAGRING AV EGENPRODUCERAD EL
Från och med 1 januari 2021 kan en privatperson få skattereduktion med högst 50 procent för kostnader för arbete och material vid installation av system för lagring av egenproducerad energi. En förutsättning är att systemet nyttjas av det aktuella hushållet och att det avser material nödvändigt för installationen. Läs mer hos Skatteverket, godkända installationer inom Grön teknik.

 

T

TAKPANNOR
Tvätt av takpannor samt lägga ny eller byta ut befintlig beläggning ger rätt till skattereduktion. 

TIDSPERIOD
Reglerna om skattereduktion för husarbete är permanent.

TILLBYGGNAD
En tillbyggnad till ett befintligt småhus eller befintlig gäststuga, friggebod eller annat komplementhus ger rätt till skattereduktion. Däremot ger inte nybyggnation rätt till skattereduktion. Ombyggnad och tillbyggnad av ett äldre hus medför inte att huset anses nybyggt under förutsättning att större delen av den ursprungliga byggnadsstommen behålls. Detta gäller även vid större tillbyggnader som exempelvis tredubblar bostadsytan.

TILLÄGGSISOLERING
Tilläggsisolering ger rätt till skattereduktion.

TRAPPA
Reparation eller byte av entrétrappor som är fästa eller förankrade i bostadsbyggnaden ger rätt till skattereduktion.

TREKAMMARBRUNN — AVLOPP
Nedgrävning av en trekammarbrunn ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att avloppet ska tillhöra bostaden. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.

 

U

UTBYGGNAD — FÖRRÅD
Utbyggnad av redan befintliga förråd ger rätt till skattereduktion.

 

V

VASSTAK
Rengöring av vasstak ger rätt till skattereduktion.

VATTENLEDNING
Nedgrävning av ledningar för vatten ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att vattnet är avsett att tillföras bostaden. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.

VEDSPIS
Montering av vedspis ger rätt till skattereduktion.

VENTILATION
Montering och byte av ventilation ger rätt till skattereduktion, även rengöring av ventilation och imkanaler.

VVS
Felsökning i samband med reparation och underhållsarbete samt rengöring av avlopp ger rätt till skattereduktion.

VÄRME
Nedgrävning av ledningar för värme ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att värmen är avsedd att tillföras bostaden. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.

VÄRMEPANNA
Installation eller byte av värmepanna ger rätt till skattereduktion. Service av värmepanna ger dock inte rätt till skattereduktion.

VÄRMEPUMP
Inmontering eller byte av värmepump ger rätt till skattereduktion. Service av värmepump ger dock inte rätt till skattereduktion.

 

Ä

ÄGARE
Med ägare avses även tomträttsinnehavare.

Källa: Skatteverket