Juridik

Boverket undersöker möjligheten för fler bygglovsbefriade åtgärder

Det ska bli enklare att byta fasadbeklädnad, färg och utföra mindre tillbyggnader. Boverket utforskar möjligheter för ännu fler husändringar utan behov av bygglov.

Under förra året kom det bygglovsbefriade, men anmälningspliktiga, attefallshuset. Nu har Boverket fått i uppgift att se över om flera så kallade mindre åtgärder, också kan undantas från kraven på bygglov. Dock ska de fortfarande, när så krävs, följa detaljplaner och områdesbestämmelser.

Förslagen är flera, men de åtgärder som räknas upp som påverkar husägare är:

  • Vid byte av färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller andra ändringar som avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende, så krävs det inte bygglov inom områden med detaljplan, om ändringen utförs på fasader eller tak som inte har en stor allmän påverkan. Undantaget gäller för nya detaljplaner som är beslutade efter att förslagen om undantag har börjat gälla. Kommunerna ges möjlighet att i detaljplan eller områdesbestämmelser höja lovplikten för dessa åtgärder, för alla typer av miljöer. Undantaget gäller inte för byggnader eller bebyggelseområden som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt enligt 8 kap. 13§ PBL.
  • För mindre tillbyggnader i form av balkonger, burspråk eller uppstickande byggnadsdelar så krävs det inte bygglov om ändringen utförs på fasader eller tak som inte har en stor allmän påverkan. Undantaget gäller för nya detaljplaner som är beslutade efter att förslagen om undantag har börjat gälla. Kommunerna ges möjlighet att i detaljplan eller områdesbestämmelser förändra lovplikten för dessa åtgärder, för alla typer av miljöer. Undantaget gäller inte för byggnader eller bebyggelseområden som är särskilt värdefulla enligt 8 kap. 13§ PBL.

Förslagen blir inte verklighet förrän de hanterats av riksdag och regering.

Läs mer om attefallshus

Attefallshus