Total­entreprenad

Bauhaus svarar på anklagelserna

Idag har Byggahus.se fått kommentarer till artikeln om familjen Walters badrumsbygge från Bauhaus, via deras juridiska ombud. Vi väljer att publicera det här i sin helhet.

Stockholm den 21 augusti 2015

Kommentarer från Bauhaus till artikel publicerad på Byggahus.se, den 17 augusti 2015

Walter har beställt en renovering av sitt badrum från Bauhaus. Efter att renoveringen genomförts har det genomförts en slutbesiktning i juni 2014. De fel som upptäcktes vid denna har Bauhaus åtgärdat.

Läs artikeln som det här brevet besvarar: Anlitade Bauhaus för badrumsrenovering - med katastrofresultat

Eftersom Walter påstått att det förelegat fel även efter ovan nämnda slutbesiktning har parterna inlett en skriftväxling. I den skriftväxlingen ombads Hans Walter precisera vilka fel han ansåg föreligga. Det tog lång tid att få klarhet i vad han ansåg vara fel. Eftersom Bauhaus upplevde att Walter inte kunde ange och precisera exakt vilka fel han ansåg föreligga, trots en omfattande skriftväxling, föreslog Bauhaus därför att ytterligare en besiktning skulle genomföras för att utreda om och i sådana fall vilka fel som förelåg. Walter och Bauhaus kom således överens om att genomföra ytterligare en besiktning. Bauhaus har under hela ärendet meddelat att Bauhaus har haft för avsikt att åtgärda de eventuella fel som kunde upptäckas. Besiktningen genomfördes den 14 april 2015. Vid den besiktningen upptäcktes tre fel. Felen var att dörrfoder felaktigt gick ned för långt och var felaktigt tätade med silikon, att silikonfogning inte var färdigställt enligt anvisning vid tvättställ samt att det var avvikande kulör på målningsbättring i nedre hall. Det senare felet kunde upptäcktas endast om en mycket skarp lampa användes för att belysa ytan. Bauhaus har erbjudit sig att avhjälpa samtliga fel och har bett Walter meddela när han önskar få dessa fel avhjälpta. Det har tyvärr inte gått att få något tydligt besked från honom om tidpunkt för avhjälpande. Han har sedermera meddelat att han underkänner besiktningen den 14 april 2015 och har sedan tagit initiativ till en ny besiktning.

Den nya besiktningen genomfördes den 26 juni 2015. Vid denna besiktning upptäcktes inte något byggnationsfel.

När det gäller Walters påstående om att det saknas våtrumsintyg har sådant intyg enligt ASH Bygg, som var underentreprenör till Bauhaus, undertecknats av Ashfaf Somanov som är den person somutfört tätskiktet. Ashfaf Somanov har BKR-behörighet.

När det gäller asbestsaneringen har ASH Bygg till Bauhaus uppgivit att överenskommelsen var att kunden demonterade och återvann själv. Det var ASH Byggs underleverantör Renostal som var det företag som utförde rivning samt uppbyggnadsarbete.Renostal har till Bauhaus uppgivit att Renostal endast packade in asbeströret i påse. Enligt vad Renostal uppgivit till Bauhaus demonterades röret således inte av Renostal. Det finns inga regler om hur man som privatperson tar bort asbesthaltigt material på eller i sitt eget hus om det används som privatbostad och man själv bor i huset.

När det gäller Walters påståenden om elinstallationen har Elsäkerhetsverket i sitt beslut meddelat att installationen kan ha genomförts av installatör som saknat behörighet. Elsäkerhetsverket har således inte konstaterat att behörighet saknats. Även om så skulle ha varit fallet uppger Elsäkerhetsverket i sitt beslut att det inte behöver innebära att det föreligger något fel i installationen. Något sådant fel har heller inte upptäckts, vare sig vid besiktningen den 14 april 2015 eller vid den som genomfördes 26 juni 2015.

Enligt gällande lagstiftning är det antingen installatören eller innehavaren som har det straffrättsliga ansvaret för installationen. Detta förklarades även för Walter av besiktningsmannen vid besiktningen den 14 april 2015. För det fall det skulle uppkomma fel kan det således uppkomma ett straffrättsligt ansvar för installatör eller för innehavaren. Besiktningsmannen upplyste Walter vid besiktningen den 14 april 2015 att om fel skulle uppkomma i installationen skulle han kunna reklamera detta. Walter har inte gjort gällande att det föreligger något fel i elinstallationen och något fel i installationen har ännu inte upptäckts.

ASH Bygg anlitade underleverantör för elinstallationen, LCH Bygg AB. ASH Bygg kontrollerade behörighet och skriftlig dokumentation på detta företeddesför ASH Bygg. Behörig elektriker var Viktors Krukovskis som påbörjade arbetet. Det var emellertid inte Viktor Krukovskis som avslutade arbetet. ASH Bygg blev av LCH Bygg AB försäkrade att behörig elektriker skulle slutföra arbetet. När det skulle dokumenteras drog sig LCH Bygg ur p g a att deras elektriker var bortrest ASH Bygg anlitade därför MB El för att slutföra arbete med dokumentation, vilket skedde. I den egenkontroll som lämnades finns alla uppgifter rörande den som utförde kontrollen.

Walters reklamation har hörsammats. Som ovan nämnts har Bauhaus under en betydande tid försökt få klarhet i vilka fel Walter ansåg föreligga. Bauhaus tog därför initiativ till och överenskom med Walter om den besiktning som genomfördes den 14 april 2015 för att ta reda på om fel förelåg. Fel upptäcktes och dessa fel har Bauhaus vid upprepade tillfällen erbjudit sig att åtgärda. Något byggnationsfel har inte upptäckts vid besiktningen den 26 juni 2015.

När det gäller att en display som monterats på 100 centimeters höjd istället för utlovade 150 centimeter, och en golvbrunn anpassad för dusch istället för det beställda badkaret har besiktningsmannen inte ansett dem utgöra något fel. Istället framgick det av besiktningen att det endast förelåg fel vad gäller att dörrfoder felaktigt gick ned för långt och var felaktigt tätade med silikon, att silikonfogning inte var färdigställt enligt anvisning vid tvättställ samt att det var avvikande kulör på målningsbättring i nedre hall.

Den checklista som det antagligen syftas på är troligen de punkter som Walter genom ombud framfört i ett brev daterat den 23 februari 2015. Bauhaus frågade Walters ombud om punkterna kunde förmedlas till besiktningsmannen eftersom Bauhaus bedömde att det låg i båda parters intresse att denna information lämnades till besiktningsmannen. Bauhaus fick från Walters ombud tillåtelse att vidarebefordra punkterna till besiktningsmannen. Så skedde och punkterna framfördes till besiktningsmannen utan några ändringar. Det är givetvis inte frågan om någon urkundsförfalskning.

Besiktningen den 14 april 2015 genomfördes av en erfaren och kompetent besiktningsman. Bauhaus ser inte någon anledning till att ifrågasätta den besiktningen.

Slutbesiktning har genomförts i juni 2014 och de fel som då upptäcktes har åtgärdats av Bauhaus. Besiktning den 14 april 2015 har genomförts och Bauhaus har erbjudit sig att avhjälpa de mindre fel som då upptäcktes men Walter har inte medverkat till att ett avhjälpande kunnat ske. Besiktning har även genomförts den 26 juni 2015 men några byggnationsfel upptäcktes inte vid den besiktningen. Bauhaus har således avhjälpt fel efter slutbesiktningen och sedan även erbjudit sig att avhjälpa de fåtal och mindre fel som upptäckts därefter.