Vissa regioner har problem med elförsörjningen

Det råder kapacitetsbrist i elnätet.

Det råder kapacitetsbrist i elnätet. Foto: Telge Energi

Nätkapacitetsbristen är ett faktum på flera håll i landet, enligt Energimarknadsinspektionen.

Flera regioner i Sverige har problem med elförsörjningen, detta skriver Energimarknadsinspektionen i en rapport man lämnat över till regeringen idag. Det handlar i grund och botten inte om problem med att försörja befintliga kunder, men däremot om att kunna ansluta nya. 

Energimarknadsinspektionen fick, under förra året, i uppdrag att utreda just kapacitetsbristen i elnäten i Sverige, samt se över vilka möjliga lösningar det finns på problem kopplat till detta.   

– Vi har nätkapacitetsbrist i vissa regioner i dagsläget vilket har gjort det extra viktigt att klargöra ansvar och roller. Vi anser att det på kort sikt är angeläget att anslutningsplikten vid kapacitetsbrist förtydligas. Dagens problem hade också kunnat mildras med en mer samordnad nätutveckling och för att motverka att kapacitetsbrist uppstår i framtiden, anser vi att det är viktigt att vårt förslag kopplat till nätutvecklingsplaner blir verklighet, säger Elon Axberg, projektledare för kapacitetsuppdraget. 

De har flera förslag, bland annat vill man ha ny teknik i elnäten, samarbete mellan nätföretagen samt en så kallad flexibilitetstjänst där nätföretaget köper el från lokala producenter. Man vill även att elnätsföretagen inte ska kunna säga nej till nya kunder med hänvisning till kapacitetsbrist - finns det möjlighet att lösa kapacitetsbristen på annat sätt än genom utbyggnad ska de nödgas att säga ja. 

Störst problem i närtid har Stockholm och Uppsala. Där är problemen så pass allvarliga att det blivit svårt att ansluta nya kunder. Men även städer som Västerås och Malmö ligger på gränsen.

Samtidigt skriver myndigheten att problemen med kapacitetsbrist är tillfälliga. Man ser att de kommande nätinvesteringarna är på en nivå som inte skådats sedan 80-talet, det handlar om kraftiga investeringar som kommer att lösa situationen på sikt. Om Svenska Kraftnät fullföljer deras planer kommer kapacitetsbristen att vara bortbyggd 2030. Men detta är inte något man ska tillskriva allt för stor vikt, menar myndigheten.

- På grund av att nätutbyggnad är en lång process, där hinder och förseningar kan uppkomma både i planerings- och provdriftsfas samt i samband med olika tillståndsprocesser, innebär varje moment i tidsplanen en viss osäkerhet. Det finns också osäkerheter kring vilka behov som kommer att finnas i framtiden. Dessa osäkerheter beror bland annat på teknikutvecklingen, digitaliseringen, urbaniseringen och elektrifieringen av samhället. Nätkapacitetsbristen har medfört att andra lösningar än nätutbyggnad har fått en mer framträdande roll och de utmaningar som uppstått aktualiserar behovet av att utveckla en mer flexibel och rationell användning av elnätet.