EI efterlyser nya lagar mot höga elnätsavgifter

EI har svårt att mota de höjda elnätsavgifterna, myndigheten flaggar för att det behövs lagändringar och säger att arbetet med dessa pågår.

Många har fått sin elnätsavgift höjd, och de kraftiga höjningarna har varit ett problem under flera år nu. I ljuset av de senaste höjningarna står det klart att den nuvarande lagstiftningen och beräkningsmodellen för intäktsramar inte längre är hållbar. För att komma tillrätta med problemet behövs en ny beräkningsmodell, men Energimarknadsinspektionen (EI) flaggar nu för att det saknas ordentligt lagstöd.

– Det finns flera förklaringar till att elnätsavgifterna är höga, bland annat den allmänna prisökningen och höga räntor. Men vi ser också ett stort behov av att lagstiftningen ändras. Det är viktigt att företagen får täckning för sina effektiva kostnader och investeringar och därtill en rimlig vinst, men inte mer, säger Tommy Johansson, avdelningschef vid Energimarknadsinspektionen.

Myndigheten arbetar för att införa en modell där elnätsföretagens anläggningstillgångar värderas närmare deras verkliga anskaffningsvärde, snarare än det nuvarande systemet som baseras på vad motsvarande anläggningar skulle kosta att köpa idag. Denna ändring syftar till att säkerställa att kunder inte betalar mer än vad som är nödvändigt för underhåll och utveckling av elnätet.

För att realisera denna nya beräkningsmodell krävs lagändringar. EI hoppas att dessa ändringar kan genomföras i tid för att påverka intäktsramsbesluten för perioden 2028–2031. Arbete med nya lagförslag uppges pågå.