Varning till mäklare som inte upplyste om riskkonstruktion

Mäklare varnas för att inte ha upplyst om att huset hade enstegstätad putsfasad.

En mäklare varnas efter att ha sålt ett hus med enstegstätad putsfasad men utan att ha informerat om riskkonstruktionen i marknadsföringsmaterialet. Det är köparen som valt att anmäla mäklaren. Denna menar på att det inte framgår tydligt i vare sig besiktningsprotokollet eller marknadsföringen att huset har enstegstätad fasad.

Mäklaren försvarar sig med att hon har förlitat sig på säljarens och besiktningsmannens uppgifter. I besiktningsprotokollet står det att fasaden består av puts utanpå cellplast och trästomme. I marknadsföringsmaterialet står det att den består av trä och puts. Hon anser att hon ska kunna förlita sig på besiktningsutlåtandet eftersom det är gjort av en expert som torde ha bäst kunskap.

Fastighetsmäklarinspektionen slår dock fast att beskrivningen av fasaden otvivelaktigt är olika beroende på om man läser protokollet eller annonsen för huset, och att utelämnandet av delen cellplast gör att annonsen blir felaktig. Samt att mäklaren borde ha känt till att det var en enstegstätad putsfasad utifrån informationen i protokollet.

Eftersom enstegstätade putsfasader varit så omskrivna borde mäklaren vidare veta att detta är en riskkonstruktion, och därmed informera tydligt om det.

- Att en fastighets fasad utgörs av en riskkonstruktion är att betrakta som väsentlig information som är viktigt att en tilltänkt köpare på ett tydligt sätt får ta del av på ett så tidigt stadium som möjligt. Detta då det kan finnas risk för fuktgenomträngning som kan leda till stora kostnader. Genom att underlåta att informera om fasadens konstruktion och vilken risk det innebär samt förhållit sig passiv till otydligheterna i besiktningsprotokollet har NN brustit i sin upplysningsskyldighet, skriver Fastighetsmäklarinspektionen.

Mäklaren får en varning.