Värmepumpar, Värme

Välj rätt värme till huset

Vilken uppvärmning bör man välja för sitt hus? Svaret beror naturligtvis på husets förutsättningar och en mängd andra faktorer. Men viss vägledning kan du ändå få i vår nya enkät som besvarats av fem energirådgivare runt om i landet.

Solvärme, bergvärme, värmepump eller ved är några av alternativen som står bill buds.

Solvärme, bergvärme, värmepump eller ved är några av alternativen som står bill buds.

Eftersom husets geografiska läge spelar in när du väljer värmesystem, lät vi i en tidigare artikel på Byggahus.se - Experternas favoritvärme - fem kommunala energirådgivare på olika håll i landet besvara fem olika frågor kring uppvärmning i småhus i deras kommun. Nu följer vi upp enkäten med samma frågeställningar som förra gången. Vi konstaterar att du måste ta hänsyn till individuella förutsättningarna (husets klimatskal, det geografiska läget, den egna investeringsviljan mm) när du väljer värmesystem. Samtidigt står det klart att vissa uppvärmningssätt återkommer i rådgivarnas rekommendationer (t ex fjärrvärme och värmepump), medan andra helt avspisas (olja och gas). Ett återkommande råd är att du ska börja med energiförbättrande åtgärder innan du investerar i ett nytt värmesystem.

Fem frågor till kommunala energirådgivare om att välja värmesystem 

1. Vad har de boende i din kommun för uppvärmningssystem idag?

2. Vad rekommenderar du till de som bor i ett befintligt hus och vill byta uppvärmning?

3. Vad rekommenderar du till nybyggare?

4. Vad passar inte i din del av landet?

5. Om man vill välja det mest miljövänliga, vad ska man då välja?

Umeå kommun

Satellitbild över Umeå kommun. Källa: Google maps

Erik Eklund om att välja värmesystem i Umeå kommun

1. I centralort är fjärrvärme stort. Värmepump är vanligt i villor, både luft/luft som komplement och jord/bergvärme.

2. Det finns inget givet svar, utan det beror på de boendes förutsättningar, energianvändning, husets läge mm. Det finns för- och nackdelar med olika uppvärmningssystem. Man måste också ta hänsyn till vad som kan hända med huset vid byte av värmesystem till annan typ, exempelvis vid byte av förbränningsanläggning mot värmepump i ett hus med självdrag.

3. Tänk på att bygga huset lufttätt. Ett tips är att satsa på bra isolering vilket gör att du kan använda ett enklare värmesystem. Placering av huset är viktigt om du vill satsa på solenergi. Vi har sammanställt några goda exempel här.

4. Olja som uppvärmning avråder jag ifrån.

5. Ved eller pellets kombinerat med sol. Med en pelletspanna/kamin kopplad till en ackumulatortank med ansluten solvärme som ett exempel. Det ger en bra driftekonomi och förnybara bränslen används. Biobränslen är också ofta lokalproducerade för att inte tala om sol. 

Hudiksvall

Satellitbild över Hudiksvalls kommun. Källa: Google maps

Johan Ringmar om att välja värmesystem i Hudiksvalls kommun

1. Det beror på var man bor. I centralorten och mindre tätorter är det mycket fjärrvärme till flerbostadshus och till en del villor. Många har installerat bergvärme och de som fortfarande har direktverkande el har kompletterat med luft/luftvärmepump. På landsbygden är det mycket ved, flis och pellets.

2. Det beror på investeringsviljan, bekvämlighet och vilken miljöinsats man vill göra. Min erfarenhet är att de flesta vill ha så lite arbete som möjligt med sin anläggning och säker drift och då blir det fjärrvärme där det finns, annars bergvärme.

3. Att man ska börja med att isolera mycket, bygga tätt med bra fönster och ha kontroll över luftflöden med hjälp av ventilationen. Den kan med fördel kopplas med en frånluftsvärmepump i kombination med vattenburen golvvärme.

4. Det kan fortfarande bli rätt kallt här, då funkar ju luftvärmepumpar lite sämre. På vissa platser är det långt ner till stabilt berg för bergvärme och då kan borrhålet bli besvärande dyrt.

5. I framtiden kanske vi kommer att behöva den el vi producerar i landet till att driva elbilar och då är det bättre att vi värmer våra hus med biobränslen som inte behöver omvandlas till elektricitet. I Hudiksvall går fjärrvärmen till 99 procent på biobränslen med bra rening av rökgaserna. Det är det mest miljövänliga, men kanske inte bäst ekonomiskt.  Bor man inte i närheten av fjärrvärme är det pellets i en miljömärkt panna och i kombination med solvärme.

Oskarshamn

Satellitbild över Oskarshamns kommun. Källa: Google maps

Heléne Fransson om att välja värmsystem i Oskarshamns Kommun

1. Cirka 90 procent av de boende inne i staden har fjärrvärme. I övriga områden i kommunen används ved, pellets, olika värmepumpar och direktverkande el. De flesta har bytt ut oljan.

2. Det beror på vad det är för hus och vilket värmesystem som redan finns, vilket läge huset har och hur familjen och dess ekonomi ser ut. Kontakta din energirådgivare!

3. Bygg energieffektivt på en gång! Det blir ca 2-3 procent dyrare än ”vanliga” hus och tjänas in på sikt.

4. Gas och olja. Tillsammans med de andra kommunerna i Kalmar län arbetar Oskarshamns kommun för att bli en fossilbränslefri region i No Oil 2030.

5. Den mest miljövänliga energin är ju den energi man inte använder! Ta reda på hur energiförbrukningen ser ut i ditt hus, täta och isolera, ta hjälp av energimätningar när du köper nya produkter, byt till LED-belysning, stäng av apparater när du inte använder dem, ta korta duschar och diska inte under rinnande vatten etc.

Göteborgs kommun

Göteborgs kommun via satellitbild. Källa: Google maps

Mats Danielsson/Markus Lundborg om att välja värmesystem i Göteborgs kommun

1. Finns nog alla typer. Vanligast är fjärrvärme i både småhus och flerbostadshus. Det är även vanligt med värmepumpar som bergvärmepumpar, luftvattenvärmepumpar och frånluftsvärmepumpar. Är det direktel så det ofta kompletterat med luftluftvärmepumpar.

2. Det beror bland annat på husets läge, byggnadsår, förbrukning, isolering, fönsterstatus, ventilation och fuktproblematik. Det är även viktigt att ta hänsyn till de boende i huset och deras förutsättningar. Det kan röra sig om varmvattenanvändning, ekonomiska förutsättningar, klimatmedvetenhet och förväntningar på bekvämlighet. Rekommendationen blir ofta någon form av värmepump eller fjärrvärme.  

3. Bygg energieffektivt från början då det ofta är dyrt och svårt att göra något efteråt. Välj därefter uppvärmningssystem efter klimatpåverkan, ekonomi och husets beräknade energianvändning. Tänk på att huset kanske ska stå i hundra år och värmekällan kommer att bytas flera gånger under husets livslängd. Ställ krav vid upphandling på att huset ska klara resultaten i de energiberäkningar som gjorts. Ett tips är att ha med möjligheten till provtryckning så du vet att huset är tätt och välbyggt.

4. Eldning kan vara svårt när det är tätbebyggt. Bergvärme i de delar av staden där det är stora lerlager. Jordvärme och sjövärme är svårt då tomterna ofta är små och vatten ofta är trafikerat.

5. Allt påverkar klimatet och miljön mer eller mindre. Viktigast är att bygga rätt och energieffektivt för att minimera energibehovet till huset. Solenergi är ett sätt att minska den energi som köps till huset men bygg väl innan. Undersök gärna om det är möjligt med fjärrvärme, men det är inte säkert att det blir billigast utan det kan även bli en värmepump eller ett passivhus.

Skåne

En satellitbild över Skåne. Källa: Google maps

Bengt Drakenberg om att välja värmesystem i Trelleborg/Burlöv/Osby kommun

1. Värmepumpar är den dominerande värmekällan i småhusen, men det förekommer en hel del direktel, fjärrvärme och naturgas också. Biobränsle såsom pellets och ved är det rätt sparsamt med och eldningsolja mycket lite. Värmepumparna är av olika typer. Vanligast är nog luft/luft som komplement i direktelhus och luft/vatten i hus med vattenburen värme. Grundvattenvärme och jordvärme är ganska populärt också.

2. Det är omöjligt att ge något entydigt svar på vilken värmekälla som passar bäst. Det beror på husets läge, storlek, vattenburet värmesystem eller inte, isolerstandard, vilken arbetsinsats  man är beredd att göra, hur viktig miljöaspekten är för den rådsökande och om det finns tillgång gemensam värmeförsörjning som t.ex. fjärrvärme och dess miljöegenskaper just i det specifika nätet.

3. Bygg mer energieffektivt än vad byggreglerna föreskriver, så blir du mindre beroende av priset på det energislag du väljer och glöm inte att ta med solceller från början när du planerar ditt nya hus. Vilket energislag som är bäst, kommer även i framtiden att variera. Därför kan det vara bra att planera in ett teknikutrymme för värmeanläggningen på några kvadratmeter så att man inte blir låst i valet av energislag. Idag är det vanligt att värmeanläggningen får 60 × 60 cm golvyta i nya typhus.

4. När det gäller värmepumpar är kanske bergvärme inte förstahandsvalet här. Kostnaderna för borrhål blir ofta väsentligt högre eftersom det är långt ner till berget som dessutom är krita vilket har klart sämre värmeledningsförmåga än andra bergarter. Luft/vattenvärmepumpar är ett bra val om man står ut med surret och utseendet. Vedeldning i tätorter kan vara problematiskt. Då är pellets ett bättre alternativ

5. Det bästa du kan göra för miljön är att se till att huset kräver mindre energi, det vill säga isolera och täta.
För miljövänlig uppvärmning finns olika alternativ:

- Biobränslebaserad fjärrvärme, om det finns möjlighet att ansluta till sådan på platsen.
- Vedeldning, men i så fall med miljögodkänd vedpanna som är kopplad till ackumulator och eventuell solvärme. Pelletsvärme är också ett utmärkt alternativ som passar bättre än ved i tätorter.

- Värmepump: se till att värmedistributionen är lågtempererad som i  golvvärme eller stora radiatorer. Se också till att den el du köper är ursprungsmärkt. Installera solceller så att du själv producerar värmepumpens elanvändning och kanske också en stor del av hushållselen, men även elen till Teslan som du nyss köpt!.

Läs också

Vad kostar det att byta värmesystem?