Värmepumpar, Vatten & avlopp, Ventilation, Värme

Jämförelse FX- och FTX-ventilation

Vilket ventilationssystem bör man välja i ett nybyggt hus? Här jämför vi två vanliga alternativ: FX-ventilation och FTX-ventilation.

Jämförelse FX- och FTX-ventilation

Tilluftsdon, grafik över ett ventilationssystem och en FTX-installation.

I Boverkets byggregler ingår specifika krav på bland annat luftkvalitet, luftflöde, fuktsäkerhet och energiprestanda i en byggnad. För att uppfylla dessa krav är det idag nödvändigt att installera någon typ av mekaniskt styrd ventilation.

Det finns i huvudsak två typer av mekanisk ventilation vi sätter i våra hus idag; FX-ventilation och FTX-ventilation. Vid FX-ventilation blåser du med hjälp av fläkt ut inomhusluften, efter att ha tagit tillvara värmen i den i ett återvinningsaggretat och detta är sammanbyggt med en värmepump. Vid FTX-ventilation blåser du mekaniskt in och ut både från- och tilluft och denna ventilation är inte beroende av att ha värmepump som uppvärmningsmetod, utan är helt fristående.

Vilken typ av ventilationsteknik är då vanligast i nybyggda småhus? Svaret går inte att hitta hos vare sig Boverket eller Energimyndigheten, eftersom det inte förs någon statistik över ventilationssystem i bostäder. Men ställer man frågan till småhustillverkare står det klart att ett system är totalt dominerande.

– Mekanisk frånluftventilation med värmeåtervinning, så kallat FX-system, är det absolut vanligaste alternativet idag, säger Peter Stenfelt, teknisk chef på Myresjöhus.

– Dock ser vi en liten tendens att FTX-system ökar, särskilt i de norrländska regionerna. Ett skäl är att FTX ger en bra energibesparing i kallt klimat, samtidigt som man undviker risken för kalldrag, vilket kan förekomma med FX-system. 

Så fungerar FX-ventilation

I ett FX-system ventileras alltså huset med hjälp av en frånluftfläkt som skapar ett undertryck i huset. Den uppvärmda inomhusluften sugs in i kanaler och passerar en värmeväxlare som återvinner värmen ur luften innan den leds ut. Som värmeväxlare används i regel en frånluftvärmepump, även kallat FVP-system, som kan återvinna 50-60 procent av energin för produktion av varmvatten. Med stöd av en elpatron täcker värmepumpen hela hushållets energianvändning. I regel fungerar värmepumpen mest effektivt med golvvärme, som inte kräver lika hög framledningstemperatur som konventionella element. 

FX-ventilation

Så funkar FX. Grafik: Ventilationsoffert.se

– Vissa modeller av frånluftsvärmepumpar är numera så effektiva att de klarar nuvarande energikrav utan problem, åtminstone i mindre och medelstora hus. Bygger man ett större hus brukar man istället välja ett separat system för uppvärmning och ventilation, säger  Jerker Bengtsson, VVS-konsult på EVK och expert på Byggahus.se.

En frånluftvärmepump är en smidig paketlösning, vilket är en förklaring till att systemet blivit så populärt i prefabhus.

FTX-ventilation fristående från värmesystemet

Ett FTX-system kräver en desto mer omfattande installation och måste dessutom kompletteras med en extra värmekälla. FTX-aggregatet har, i likhet med en frånluftvärmepump, en värmeväxlare som återvinner värmen i frånluften. Skillnaden är att värmeenergin överförs till den inkommande tilluften i bostaden. Detta sker via två kanalsystem där frånluften, respektive tilluften, passerar värmeväxlaren med hjälp av fläktar.

–  FTX ger en mer balanserad, lättstyrd och energieffektiv ventilation jämfört med ett FX-system. Samtidigt är installationen betydligt mer komplex, vilket ställer höga krav på installatörens kunskap. En slarvigt utförd installation kan försämra effekten på aggregatet, men också leda till andra problem som till exempel höga ljudnivåer i ventilationssystemet, säger Jerker Bengtsson.

FTX-ventilation

FTX-ventilation på en kallvind. Grafik: USV Inomhusmiljö

FTX fungerar mest optimalt om huset är tätt och välisolerat. Detta är ett av skälen till att systemet blivit standard vid byggnation av lågenergi- och passivhus. I dessa fall brukar FTX-systemet, i kombination med ett elbatteri, kunna täcka merparten av husets uppvärmningsbehov. I hus som inte uppnår lika höga energikrav kan FTX kombineras med konventionella värmekällor, som till exempel fjärrvärme, bergvärmepump eller en biobränsleanläggning.

Jerker Bengtsson

Jerker Bengtsson

- Att FTX-systemet är frikopplat från det övriga värmesystemet kan vara fördelaktigt, eftersom man då inte är låst vid en heltäckande lösning, som i fallet med en frånluftvärmepump. Det underlättar möjligheten att byta värmekälla eller göra andra installationer, utan att själva ventilationssystemet berörs, säger Jerker Bengtssson.

Köper man ett FTX-aggregat kan man välja ett aggregat med roterande värmeväxlare, som brukar uppnå en verkningsgrad kring 80 procent. Ett något billigare och mindre utrymmeskrävande alternativ är en plattvärmeväxlare, som brukar ha en verkningsgrad kring 50-60 procent. 

- FTX med roterande värmeväxlare är en långsiktigt bättre investering, tycker jag. Nackdelen är att aggregatet kan överföra lukt, men det är snarare ett problem för flerbostadshus än fristående villor, säger Jerker Bengtsson.

FTX kräver underhåll

Ett FTX-system gör det lättare att säkerställa en bra luftkvalitet då både tilluften och frånluften renas med filter. Men för att upprätthålla luftkvaliteten behöver filtren bytas regelbundet och efter en längre användningstid kan det bli nödvändigt att rensa hela tilluftssystemet.

- Om kanalsystemet behöver rensas bör man vända sig till en sotare eller likvärdig fackman. Filterbytena däremot kan en någorlunda händig person klara själv.

Med tanke på att bostadens ventilation är viktig både ur ett hälsoperspektiv och när det gäller komfort och energianvändning bör man vara noggrann i valet av teknik, påpekar Jerker Bengtsson. Ett tips är att vända sig till olika fackmän: entreprenören, rörfirman och företaget som utför energideklarationen.

- Man bör tänka på att husentreprenörer och rörfirmor kan vara mer eller mindre bundna vid en specifik produkt, så det kan vara bra att själv ta en aktiv del i beslutet genom att läsa på i förväg. Det finns numera mycket fakta, information och diskussionsforum på nätet, som kan ge bra vägledning.  

För- och nackdelar med FX-ventilation (frånluftvärmepump)

+ Smidig helhetslösning för ventilation och uppvärmning
+ Relativt låg installationskostnad, jämfört med FTX
+ Kräver bara ett kanalsystem (frånluft) och därför mindre utrymme.
+ Energieffektiv lösning i milt klimat
- Obalans och kalldrag kan uppstå om tilluftsventiler placeras eller regleras på fel sätt
- Obehandlad tilluft riskerar att ge sämre luftkvalitet, jämfört med FTX.
- Systemet kräver en relativt hög inomhustemperatur och måste ständigt vara igång
- Värme- och ventilationssystemet är ihopkopplat och baserat på eluppvärmning, vilket innebär mindre flexibilitet. 

För- och nackdelar med FTX-ventilation

+ Balanserad och kontrollerad ventilation ger säker luftväxling
+ Ventilationen påverkas inte av väderleken, inget drag eller kallras
+ Uppvärmning av tilluft ger bra energibesparing och god komfort
+ Värmeåtervinning fungerar även om uppvärmningssystemet är avstängt
+ Luften renas av filter
+ Flexibel lösning, kan kombineras med valfri värmekälla 

- Komplex installation ställer höga krav, större risk för installationsfel.
- Kräver två kanalsystem (från- och tilluft) och därmed stort utrymme för rördragning
- Högre initialkostnad än FX-system
- Susande ljud från tilluftsdon i sovrum kan upplevas störande
- Mer skötsel än FX-system (regelbundna filterbyten)

Investeringskostnader

FX-system/frånluftvärmepump
Frånluftvärmepumpen dimensioneras efter husets storlek, läge och energibehov.
Ungefärlig kostnad för ett normalstort, nybyggt hus brukar ligga kring 70 000-100 000 kr, inkl installation.

FTX-system
Själva FTX-aggregatet brukar kosta ca 20 000-25 000 kr. Installationskostnad beror helt på husets specifika förutsättningar. Tänk på att FTX är ett separat system och kostnad för extra värmekälla tillkommer. Ett räkneexempel finns i den här artikeln där man kom fram till 79 000 kr för installation av FTX-systm.