Vatten & avlopp, Ventilation

FTX-ventilation - fakta och tips vid installation

Från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning, FTX, är standard när man bygger lågenergihus. I många fall går det också att bygga in tekniken i befintliga villor. Det här bör du tänka på inför en installation av FTX-ventilation.

Med FTX-ventilation kan du både minska uppvärmningsbehovet, förbättra luftväxlingen och reducera radonhalter i bostaden. En förutsättning är dock att systemet installeras rätt, men också att det underhålls efter att det tagits i drift.

Vi frågade Svein Ruud, energiexpert på Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP), om vad som är viktigt att ta hänsyn till när man installerar FTX-ventilation.  

I vilka typer av villor lämpar det sig att installera FTX-ventilation?
– I teorin är det möjligt i de flesta hus, men i praktiken beror det på husets utformning och förutsättningen att installera kanaler. I enplanshus med vind är kanaldragningen ofta lättare, men om det är en kallvind är det extra viktigt att kanalerna isoleras mycket väl, annars försämras verkningsgraden väsentligt. Likaså är det viktigt att huset är tätt för att uppnå god energibesparing. Man bör även ta hänsyn till hur det befintliga värmesystemet fungerar i förhållande till ventilationen. Generellt lönar det sig bättre att kombinera FTX-ventilation med fjärrvärme eller biobränsle än med värmepump. Efter installation av FTX-ventilation behöver värmesystemet normalt justeras om för det nya, lägre värmebehovet.  

Vad bör man undersöka innan man installerar FTX-ventilation?
– Utmaningen är att hitta lämpliga utrymmen i huset där man kan dra ventilationskanalerna och se till att kanalerna både är rätt dimensionerade och tillräckligt isolerade. En noggrann planritning krävs. Det är även viktigt var värmeväxlaren placeras, så att den skyddas från kyla och samtidigt är tillgänglig för skötsel. I många fall väljer man att installera aggregatet i vindsutrymmet, men det kan vara en fördel att istället placera det i bostadsdelen, till exempel i badrum eller grovkök.

Hur stor investeringskostnad får man räkna med?
– Själva aggregatet kostar kring 20 000-30 000 kronor. Sedan tillkommer installationsmaterial och arbetskostnader som kan variera mycket beroende på hur huset är konstruerat och hur kanaldragningen utförs.

Går det att installera FTX-ventilation själv?
– Är man händig och har kunskap om ventilationsteknik är det naturligtvis en fördel. Men man får tänka på att det krävs ytterst stor noggrannhet att dra kanaler så att det blir helt tätt överallt och inte uppstår några luftläckage eller bristfällig isolering vid vinklar och genomföringar. Dessutom måste man hitta bra lösningar för att minska tryckfall samt ljuddämpning kring fläktar och don, vilket kan vara komplicerat. Så min rekommendation är att man tar hjälp en erfaren installatör, som också kan ansvara för installationen om något blir fel. Det krävs också en fackman för att göra injusteringen av luftflödena. Begär gärna referenser först.

Hur stor kan energibesparingen bli, jämfört med ventilation utan värmeåtervinning?
– Enligt SP:s tester kan man spara mellan 3 000 och 6 000 kWh per år, under förutsättning att huset är tätt. Mest energi går att spara i norra Sverige.

Hur hittar man rätt FTX-aggregat?
– Ett tips är att titta på de tester som publicerats hos Energimyndigheten. Här kan man bland annat se att elförbrukningen varierar hos olika aggregat vilket ju påverkar driftkostnaderna. Man bör även förvissa sig om att aggregatet är användarvänligt. Tyvärr är kontrollpanelerna till aggregaten ofta onödigt invecklade och svåra att hantera för en lekman.

Roterande värmeväxlare eller plattvärmeväxlare? Vilken bör man välja?
– Värmeväxlarna har generellt blivit bättre och har idag högre verkningsgrad än förr, kring 80 procent. En plattvärmeväxlare måste dock frostas av när det blir riktigt kallt och dessutom kräver den ett speciellt spjäll, ”bypass”, för att reglera varvtalet och justera ventilationsflödet. En roterande värmeväxlare är oftast något dyrare, men kräver å andra sidan ingen avfrostning och är nuförtiden också lätt att varvtalsreglera. En nackdel med roterande växlare är att den kan överföra lukt till bostaden från rök och matos, men min erfarenhet är att detta problem är mer påtagligt i flerbostadshus än i villor. En annan egenskap hos roterande värmeväxlare är att de återför fukt, vilket både kan vara en fördel och en nackdel i relation till luftfuktigheten i bostaden.

Vilka luftfilter bör ingå i systemet?
– Det ska finnas filter i tilluftskanalen och frånluftskanalen som skyddar värmeväxlaren från försmutsning. För att skydda aggregatet räcker det i regel med ett lite grövre filter, F5, men för att signifikant minska partikelhalten i inomhusluften behövs ett finare filter, till exempel F7.

Vad ska man tänka på vid dimensionering av ventilationskanalerna?
– Dimensioneringen beror på hur stort luftflöde man ska ha i olika rum. Totaltryckfallet i ventilationssystemet bestäms av flera faktorer som hastighet, längd och dimension på kanalerna samt utformningen av donen. Man bör eftersträva relativt låga tryckfall, men det kräver en fackman för att kontrollera och beräkna detta. Låga tryckfall betyder vanligen också lägre ljudavgivning, vilket är extra viktigt med tilluft i sovrum. Observera också att tryckfallet är mycket större i flexibla kanaler än i släta kanaler av samma dimension. Flexibla kanaler bör därför endast användas vid kortare anslutningar.