Vatten & avlopp, Ventilation

FTX och ljud - så blir du av med bullret

Medlemmen BaNaN85 installerade FTX-system.

Medlemmen BaNaN85 installerade FTX-system. Foto: BaNaN85

Många husägare som installerat ett FTX-aggregat upplever problem med för högt ljud och buller i ventilationssystemet. Så här kan du förebygga och minska ljudnivån från en FTX-anläggning.

Ventilationssystem med värmeåtervinning, så kallade FTX-system, installeras idag i många hus, såväl nybyggda som äldre. Fördelen med FTX är att ventilationen är lätt att styra och kontrollera, samtidigt som tekniken med värmeåtervinning minskar energikostnaderna för uppvärmning väsentligt.

En nackdel är att det kan uppstå höga ljud från ventilationsanläggningen. Det är inte ovanligt att husägare som installerat FTX-system råkar ut för detta problem, berättar Niclas Lindell, energiexpert på ventilationsföretaget Lindsells.

- Oftast handlar det om husägare som gjort installationen helt på egen hand. Men det förekommer också att man anlitat en firma vars installatörer har rätt knapphändig utbildning och kunskap om hur man beräknar och dimensionerar ventilationssystem. Som kund är det viktigt att begära referenser och även fråga om installatören är certifierad för någon tillverkare.  

Att lokalisera buller i ventilationssystemet är inte alltid så lätt och kan kräva lite detektivarbete. När luften flödar genom systemet tenderar ljudet att ”följa med”. Det gör att felkällan kan finnas på ett helt annat ställe än just där det hörs.

- Det är sällan som FTX-aggregatet i sig är orsaken till bullret. Snarare uppstår det oftare som en följd av att systemet är felaktigt dimensionerat i förhållande till bostadens ventilationsbehov. Det finns också flera komponenter som till exempel ljuddämpare, don och kanaler som kan vara felaktigt monterade och därigenom orsaka och förvärra problemet.

ljuddämpare FTX-system

Medlemmen BaNaN85 satte ljuddämpare på in- och utluften. Foto: BaNaN85

Enligt Niclas Lindell förlitar sig många husägare på standardmässiga uppgifter om hur stor boyta som ventilationssystemet kan täcka. Om det står att FTX-aggregatet är avsett för ”max 150 kvm boyta” är det lätt att tro att systemet är tillräckligt för ett hus med 150 kvadratmeter boyta.

- Om en sådan dimensionering ska fungera bra krävs det att rördragningen är fullständigt optimal, vilket i praktiken sällan är möjligt i ett hus med många vinklar och vrår. I själva verket är aggregatets ”maxyta” ett otillförlitligt mått på hur man bör dimensionera anläggningen. Istället är det bättre att göra en beräkning av luftflödet i relation till kravet på luftväxling i bostaden.

Enligt Boverkets minimikrav bör en bostad ha en luftväxling på 0,35 liter per sekund och kvadratmeter bostadsyta. Luftflödet till ett hus på 150 m² blir i det fallet: 0,35 l/s x150m²= 52,5 l/s. I vissa utrymmen, till exempel badrum och kök, rekommenderas att man förstärker luftväxlingen. Generellt brukar man därför dimensionera för ett något högre flöde vid installation.

Den vanligaste orsaken till högt ljud och buller är att man underdimensionerat anläggningen, det vill säga att aggregatet är för klent och rören för små i förhållande till husets behov av luftväxling.

- I en underdimensionerad anläggning tvingas man öka hastigheten på luftflödet i ventilationssystemet, vilket leder till tryckfall och högre ljud. Man kan säga att det blir samma effekt som när du kör på en motorväg med för låg växel, förklarar Niclas Lindell.

Isolerade ventilationsrör

Medlemmen Mattias_Jo1 har isolerade ventilationsrör. Foto: Mattias_Jo1

När det gäller rördragningen bör man sträva efter att luftströmmen kan flöda så obehindrat som möjligt genom rören, utan allt för många ”ventilationsböj” (till exempel i form av T-kopplingar eller ”90-gradersböj”), som kan bidra till ökad turbulens och buller.

- I det här fallet finns en tumregel att avståndet till en förändring måste vara minst 6 gånger så långt som själva rörets dimension. Det vill säga är röret 100 mm så får det till exempel inte finnas två T-kopplingar efter varandra inom 600 mm avstånd.

Som en förebyggande åtgärd att det viktigt välja rätt typ av rörmaterial och kvalitet, framhåller Niclas Lindell.

- Rör har till exempel olika täthetsklasser, och väljer man lite billigare rör av lägre klass ökar risken för luftläckage i systemet och därmed risken att det uppstår vibrationer och buller som en följd av läckaget.

Eftersom ljud tenderar att sprida sig ut i ventilationskanalerna och vidare ut i tilluftsdonen är det viktigt att ha ljuddämpare så nära FTX-aggregatet som möjligt. Helst bör man använda en bra ljuddämpare på både tilluftskanalen in i huset och på frånluftskanalen.
För att ytterligare minska ljudeffektnivån bör kanalerna isoleras.

- Om aggregatet sitter på vinden och rören är placerade i lösullsisolering så är det viktigt där minst är 300mm isolering ovanför röret, i södra Sverige kan man klara sig med något mindre, säger Niclas Lindell.

Fjärrkontroll FTX

Fjärrkontroll till FTX-systemet. Foto: BaNaN85

Så fungerar ett FTX-system

Ventilationsaggregatet placeras antingen i grovkök eller på vinden. Frånluften sugs ut via ventilationskanaler i badrum, toalett och kök. I sovrum och vardagsrum tillförs luft via tilluftskanaler.

Ventilationsaggregatet tar in uteluft antingen via ett galler i fasaden eller via en friskluftshuv på taket. Den använda luften skickas via frånluftkanaler till en avluftshuv på taket.

Råd vid köp och installation av FTX-system

• Välj helst ett FTX-aggregat av etablerat märke som är anpassat för nordiska förhållanden. Jämför tester från t ex Energimyndighetens Testlabb.
• Ska du göra rördragningen själv bör du vara noggrann med att välja produkter och material av bra kvalitet.
• Var källkritisk när du söker information.
• Det kan vara värt att anlita en fackman för att rita systemet. Även injusteringen brukar kräva fackmässig hjälp.
• Anlitar du en installationsfirma bör du begära referenser och utbildningsbevis (t ex certifiering).

Tips för förebygga buller från FTX-system

• Om FTX-aggregatet installeras på vinden, ska det stå på ett fast underlag som är vibrationsfritt. Ett tips är att bygga en sandwichkonstruktion som aggregatet ställs på och som fördelar ut tyngden över en större yta. Tänk på också på hur aggregatet placeras så att det till exempel inte sitter ovanför ett sovrum.

• Kanalsystemet bör vara så enkelt och symmetriskt som möjligt, eftersom det gör injusteringen enklare. Systemet bör dimensioneras för att få lågt tryckfall och självbalansering.

• En ljuddämpare bör monteras vid ventilationsaggregatet. Montera också ljuddämpare vid från- och tilluftsdonen, för att undvika att ljud sprider sig från rum till rum via ventilationskanalerna.

• Avluftshuv och friskluftsintag bör placeras med minst 3 meters avstånd mellan varandra, så att det inte uppstår kortslutning av luftströmmarna.

• Om ventilationskanalerna inte ligger i isoleringslagret på vinden, bör de isoleras med minst 60 mm isolering i södra Sverige och 100mm i Norra. Vid isolering av ute och avluftskanaler skall en isolering med diffusionstätt ytskikt användas för att undvika kondens.
Källa: VVS-företagen

Läs mer

Pris FTX-ventilation
Köpt hus från 67 - funderar på installera FTX!