Regeringen vill höja taket för uppskovsbelopp

Regeringen är inte beredda att behålla det slopade taket för uppskov, men har däremot lagt en proposition för att höja taket.

Taket för uppskovsbelopp vid vinst på husförsäljning höjs när tiden för slopat belopp löper ut.

Taket för uppskovsbelopp vid vinst på husförsäljning höjs när tiden för slopat belopp löper ut. Foto: Marlén Eskilsson.

Avyttringar som görs efter 30 juni i år får med största sannolikhet höjt tak för uppskovsbelopp. Regeringen har precis lagt en proposition om att höja taket för uppskov med kapitalvinst vid avyttring av privatbostad, beloppet ska höjas från 1,45 miljoner kronor till 3 miljoner kronor.

I dagsläget bör nämnas att det dock inte finns något tak eftersom detta tillfälligt slopades för ett par år sedan. Detta tillfälliga slopande löper dock ut 30 juni i år och vi skulle då ha återgått till ett tak på 1,45 miljoner kronor - vilket nu då justeras till ett högre belopp.

Flera remissinstanser har yrkat på att vi även fortsatt ska slopa taket helt. Detta är dock inte regeringen beredda att göra.

- När slopandet av taket infördes gjordes bedömningen att tidsbegränsningen ökade incitamentet att genomföra en flytt i närtid, vilket var angeläget för att få till stånd nödvändiga flyttkedjor, samtidigt som det innebar att det inte skapades lika stora skattekrediter jämfört med ett permanent slopande. Dessa skäl gör sig alltjämt gällande. Regeringen är därför inte beredd att nu föreslå ett permanent slopande av taket för uppskovsbeloppet, skriver de.

Takbeloppet var från början 1,6 miljoner kronor när det infördes 2008. Det sänktes till 1,45 miljoner kronor 2010 men slopades helt mellan 21 juni 2016-30 juni 2020 för att bidra till ökad rörlighet på bostads- och arbetsmarknaden.

Beslutet om höjt tak väntas träda i kraft 1 juli 2020 och gälla från 30 juni och framåt.