Byggahus.se

Friggebod

Mindre komplementbyggnad som får utföras utan bygglov med stöd av untantagsreglerna i PBL 8:4. På tomter avsedda för en- eller tvåbostadshus får högst två komplementbyggnader uppföras i omedelbar anslutning till bostadshuset. Byggnadernas sammanlagda byggnadsarea får inte vara större än 15 kvm. Taknockshöjden får inte överstiga 3 meter och byggnaderna får inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter.