Nu kan du söka bidrag för energieffektivisering av huset

Värms ditt hus upp via el eller gas har du nu rätt att söka bidrag för energieffektivisering, totalt 60 000 kr om du gör åtgärder i både värmesystem och klimatskärm.

Nu kan du söka bidrag för energieffektivisering om du värmer huset med el eller gas idag.

Nu kan du söka bidrag för energieffektivisering om du värmer huset med el eller gas idag. Foto: Marlén Eskilsson

Från och med början av juli i år kan de med hus som värms upp på gas eller el söka bidrag för energieffektivisering. Det handlar om allt från att installera värmepump till att ansluta huset till fjärrvärmenätet.

Du kan ansöka om bidrag för materialkostnader, men inte för arbetskostnad. Det innebär dock att ROT-avdraget också är aktuellt.

– Den senaste vinterns höga energipriser har varit en stor och kännbar utmaning för många av oss. Småhusbidraget ska ses som ett komplement till elprisstöden för att på kort och lång sikt effektivisera och minska småhusbeståndets el- och gasbehov och på så sätt göra de som bor i småhus bättre rustade inför eventuella framtida utmaningar. Ett minskat gas- och elbehov inom småhusbeståndet kommer också bidra positivt till övergången till ett fossilfritt energisystem, säger energi- och näringsminister Ebba Busch.

Ebba Busch
Ebba Busch

För att ha rätt till bidraget måste du äga och bo i huset som ansökan gäller. Det kan sedan uppgå till 50 procent av de bidragsberättigade kostnaderna, och maximalt 30 000 kronor per beviljad ansökan.

– En småhusägare som gör åtgärder både i värmesystemet och i klimatskärmen kan således få maximalt 60 000 kronor, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Är du osäker på om du har rätt till bidraget, eller har du frågor om ansökan eller åtgärder, så ska du vända dig till Länsstyrelsen.

Har du sedan fått bidrag för värmesystemsåtgärder kan du därefter ansöka om bidrag för klimatskärmsåtgärder. Det är exempelvis byte av fönster och dörrar, vindtätning och tilläggsisolering av klimatskärmen eller tilläggsglasrutor till befintliga fönster.

Läs också: Spara 50% av husets energibehov - åtgärderna

Är ditt hus el- eller gasuppvärmt?

Bidraget gäller alltså energieffektivisering av småhus som värms upp av  el eller gas.

Enligt Boverkets definition räknas ett hus som eluppvärmt när det har ett värmesystem där behovet av rumsvärme tillgodoses genom direktverkande el eller ett vattenburet distributionssystem som värms upp av el och där tappvarmvatten värms upp av el. Direktverkande el kan vara till exempel

  • panelelement
  • konvektorelement
  • oljefyllda elelement
  • elslingor i golvet
  • takvärmepaneler.

Vattenburna distributionssystem kan vara element eller golvslingor fyllda med cirkulerande vatten som värms upp av el, till exempel i en elpanna. Tappvarmvatten kan värmas upp med el, till exempel i en varmvattenberedare med elpatron eller en varmvattenberedare som är sammanbyggd med, eller kopplad till, en elpanna.

Huset räknas som gasuppvärmt om rumsuppvärmning sker genom ett vattenburet distributionssystem som värms upp av gasförbränning och där tappvarmvatten värms upp av gasförbränning. Vattenburna distributionssystem kan vara element eller golvslingor med cirkulerande vatten som värms upp av gas, till exempel i en gaspanna. Tappvarmvattnet kan värmas upp genom förbränning av gas i en varmvattenberedare som är sammanbyggd med, eller kopplad till, en gaspanna.

Huset räknas som el- eller gasuppvärmt även om viss värme tillförs småhuset från

  • trivseleldning (motsvarande högst en kubikmeter ved per år)
  • energi som alstras av sol eller vind på den fastighet där småhuset ligger
  • en luft-luftvärmepump som är äldre än tio år. (Om småhuset är utrustat med annan värmepumpsteknik än just en äldre luft-luftvärmepump räknas huset inte som el- eller gasuppvärmt. Då kan du inte ansöka om bidrag.

(Källa: Boverket)