Avtal & entreprenad­former, Ekonomi, El

Nyttiga fakta om el

Nyttiga fakta om el

Effektiv, flexibel och närmast livsnödvändig – men också allt dyrare. Så kan man sammanfatta elen som energikälla. Här bjuder vi på nyttiga elfakta.

Elektriciteten har använts i samhällets tjänst sedan slutet av 1800-talet och är idag en självklarhet i vårt vardagsliv. I hemmet använder vi elen för att driva apparatur och belysning - och i många fall även för värme. Omkring en tredjedel av småhusen i Sverige har enbart el för uppvärmning. Av dessa har drygt hälften direktverkande el och resten vattenburen elvärme. Räknar man in eldrivna värmepumpar är 43 procent av småhusen helt eluppvärmda. En trend är att eluppvärmningen i småhus minskar något och att många husägare kombinerar el med andra värmekällor, framför allt biobränsle.

Man brukar räkna med att ett eluppvärmt hus på 150 kvm använder omkring 24 000 kilowattimmar el (kWh) per år, varav drygt halva förbrukningen går till uppvärmning. Resterande el används för varmvatten (ca 4500 kWh) och hushållsel (ca 6000 kWh). Om uppvärmningen ersätts med en värmepump effektiviseras förbrukningen beroende på hur hög verkningsgrad pumpen har.

Sedan elmarknaden avreglerades 1996 råder öppen priskonkurrens på elförsäljning. Alla konsumenter köper sin el från ett elhandelsföretag. Det finns idag cirka 120 företag att välja bland. Samtidigt måste du ha ett elnätsföretag som levererar den köpta elen. Där råder lokala monopol, vilket innebär att du är hänvisad till det elnätsföretag som har rättigheterna (”koncessionen”) i ditt område. Elnätsföretaget bestämmer själv nätavgiftens storlek, baserat på kostnader för leverans, underhåll och investeringar i nätet. En myndighet, Energimarknadsinspektionen, har som uppgift att kontrollera att nätavgifterna är på en skälig nivå.

Elpriset anges i öre per kilowatttimme (kWh). En kWh kan hålla en 40 watt glödlampa tänd under ett dygn, eller driva en nyare frys på 120 watt i åtta timmar.

Din totala elkostnad består av tre delar:

• Elhandelspris för förbrukad el samt kostnad för elcertifikat: cirka 35 procent av totalkostnaden.
• Elnätsavgift för överföring av el mm: cirka 20 procent.
• Skatter och avgifter, inkluderar energiskatt, moms och avgifter till myndigheter: cirka 45 procent.

I vanliga fall får du en separat faktura för elhandelsavgiften respektive elnätsavgiften. Men om företagen ingår i samma energikoncern får du oftast bara en faktura.

Elhandelsföretagen köper sin el på den nordiska elbörsen Nordpool, där priset styrs av tillgång och efterfrågan. Ökat elutbyte med länder utanför Norden har blivit alltmer styrande för elpriserna på Nordpool. Dels påverkas priserna av förhållandena i den svenska elproduktionen, i huvudsak vattenkraft och kärnkraft, och dels av förhållandena i Europa där mycket av elproduktionen baseras på fossila bränslen.

Det finns tre olika typer av elavtal: rörligt pris, bundet pris eller en mix av rörligt och bundet. Avtalen om bundet elpris kan variera från tre månader upp till fem år. Omkring 30 procent av elkunderna har idag valt ett rörligt pris, medan 45 procent har ett bundet elpris. Om du inte har valt något elavtal får du oftast betala ett så kallat tillsvidarepris, vilket nästan alltid är dyrare än de övriga avtalen, uppemot 20 öre per kWh. Det går även att välja avtal för miljövänligt producerad el, och dessa avtal är alltid något dyrare än de vanliga elavtalen.

Eftersom elpriserna varierar kraftigt brukar det vara svårt för experterna att rekommendera det mest lönsamma avtalet. Fördelen med ett bundet elpris är tryggheten: du vet vilket elpris du betalar per kWh. Å andra sidan har det rörliga elpriset, historiskt sett, varit något billigare. De flesta experter ger rådet att välja ett rörligt pris om du inte är känslig för prisförändringar. Eller ett bundet pris om du vill slippa oron inför kommande månaders elräkningar.

Läs mer om el
Konsumenternas elrådgivningsbyrå

Jämför elpriser
Elpriskollen
Elprisguiden

Byta elhandelsföretag
Elskling

 

Läs mer