Juridik

I framtiden kan alla få konsumentrådgivning

För att i framtiden kunna förse alla konsumenter med rådgivning, oavsett var de bor, krävs en annan form av konsumentstöd. En utredning visar nu hur ett sådant stöd kan utformas.

I många städer saknas det möjlighet till konsumentrådgivning. Totalt saknar faktiskt hela 640 000 svenskar den här möjligheten enligt siffror från Konsumentverket, ett faktum som gjort att regeringen nu vill stöpa om och förbättra konsumentstödet. Regeringen krävde därför i maj en utredning kring konsumentstödet och denna har nu kommit.

Tanken i det nya förslaget är att det ska skapas en hemsida där flera myndigheter och statliga organisationer ska bidra med oberoende material. Hemsidan ska dels vara ett komplement till den lokala konsumentrådgivningen och dels en möjlighet att ge konsumentvägledning även till de som saknar lokal sådan. Det ska inte spela någon roll var i landet du bor. Förslaget kallas för Konsumenten i centrum - ett framtida konsumentstöd.

I utredningen kan du läsa vilka myndigheter som föreslås bidra med material och hållas informationsansvariga: Allmänna reklamationsnämnden, Energimarknadsinspektionen,
Fastighetsmäklarnämnden, Finansinspektionen, Kronofogdemyndigheten, Konkurrensverket, Livsmedelsverket, Lotteriinspektionen, Läkemedelsverket, Post- och telestyrelsen, Trafikverket,
Transportstyrelsen, Pensionsmyndigheten, Kemikalieinspektionen,
Elsäkerhetsverket, Konsumentverket, Naturvårdsverket, Boverket,
Statens energimyndighet och Datainspektionen.

Konsumentverket förväntas dock vara samordningsmyndighet och de ställer sig positiva till utredningens förslag.

– Med det här förslaget får alla svenskar tillgång till konsumentvägledning, och på kommunal nivå ges konsumentvägledarna bättre förutsättningar att fokusera på det förebyggande arbetet. Här kommer Konsumentverket att ta ett större ansvar i egenskap av samordnare, bollplank och vidareförmedlare, säger Konsumentverkets generaldirektör Gunnar Larsson.

Vill du läsa hela utredningen hittar du den här (obs pdf): http://www.regeringen.se/content/1/c6/19/59/18/fd6c1ec9.pdf