Bygglov, Vad kostar det

Vad kostar bygglov för att bygga hus?

Hus under uppbyggnad.

Hus under uppbyggnad. Foto: Marlén Eskilsson

Avgifterna för bygglov varierar stort mellan olika kommuner, tomter och hus. Här reder vi ut vad bygglov för ett småhus kostar, hur avgiften räknas fram och hur du själv kan påverka dess storlek.

När du ska bygga hus behöver du bygglov från kommunen. För bygglovet tar de flesta kommuner ut en avgift och den avgiften kan variera mycket. Några få kommuner har bestämt att bygglov ska vara kostnadsfritt – här får du bygglov gratis. I andra kommuner, inom vissa detaljplaner och vid en viss storlek på huset kan bygglovet kosta många sköna tusenlappar.

Fler avgifter än bara bygglovsavgiften

Innan vi diskuterar vidare behöver vi utreda vad bygglovsavgift egentligen är. Det gör vi utifrån ett exempel på ett bygglov i Göteborg som vi fått ifrån Pia Hermansson som är bygglovschef vid stadsbyggnadskontoret i Göteborgs stad.

Exempel på total avgift till Göteborgs stad vid ett bygge av småhus: 

Planavgift 53 160 kr
Bygglovsavgift inkl. startbesked 23 479 kr
Nybyggnadskarta 7 088 kr
Utstakning 7 974 kr
Lägeskontroll 3 323 kr
Totalt 95 855 kr

Som du ser kan planavgiften vara långt högre än bygglovsavgiften. Planavgift utgår inte för alla tomter, utan bara tomter inom vissa detaljplaner. I Göteborgs stad tar man ut en planavgift när någon bygger inom en detaljplan som antogs 1987 eller senare. 1987 är året då plan- och bygglagen (PBL) infördes och gav kommuner rätt att ta ut en avgift för sitt arbete med planläggning. Ligger tomten du tänker bygga på inom en detaljplan som antogs före 1987 får du ingen planavgift.

På liknande sätt gör man i Härryda kommun. 

– På de tomter som har en detaljplan som togs fram 1993 utgår en planavgift. På tomter med riktigt gammal detaljplan utgår ingen planavgift, inte heller för den som bygger utanför detaljplan i vår kommun, berättar Michaela Kleman som är planchef i Härryda kommun.

Planavgiftens storlek kan du inte påverka. Kanske vill du kontrollera om planavgift utgår eller ej för en tomt du är intresserad av att köpa och bebygga.

Fortsättningsvis när vi diskuterar pris på bygglov i den här artikeln så menar vi enbart själva bygglovsavgiften. Notera att när vi har jämfört priset på bygglov i olika kommuner så väljer de att redovisa avgifterna olika, ibland slås vissa av avgifterna samman, ibland särredovisas de. Vissa kommuner tar t ex ut separata avgifter för startbesked och slutbesked, andra bakar in dem i bygglovsavgiften.

Bygglovsavgiften i olika kommuner

Bygglovsavgiften kan du däremot påverka ibland. För att få en bild över hur bygglovsavgiftens storlek varierar ställde vi frågor om vad det dyraste, billigaste och genomsnittliga bygglovet har kostat det senaste året till landets 290 kommuner. Vi fick svar från 148 kommuner och av dessa att döma kan vi konstatera att avgiften för bygglov i genomsnitt är 20 000 kr, men kan vara så hög som 100 000 kr eller mer.

Vad kostar bygglov hos dig? Klicka här för en lista på avgifter för bygglov i 148 av landets kommuner och se om din finns med.

Så får du billigare bygglov

När du söker bygglov finns det en viktig sak du kan göra för att få en lägre avgift: Följ detaljplanen till punkt och pricka när du ritar huset. Det innebär mindre jobb för bygglovhandläggaren och ditt bygglov går igenom smidigt. 

Pia Hermansson, bygglovschef
Pia Hermansson,
bygglovschef

– Följer du inte detaljplanen måste vi höra grannar, ibland många grannar. När någon sedan motsätter sig det du tänkt bygga, drar det ut på tiden med mycket administration och dyrare bygglov som följd, berättar Pia Hermansson.

I Halmstads kommun ökar t ex bygglovskostnaden med 20 % om man gör en planavvikelse. Dessutom tillkommer avgift för grannehörande, uppger Ingegerd Persson, bygglovschef i Halmstad. 

I övrigt är det husets yta som har störst betydelse för hur stor bygglovsavgiften blir i både Göteborg och Halmstad – större hus, dyrare bygglov.

– Idag får de stora husen betala mer än de små, trots att det innebär ungefär lika mycket jobb att ge dem bygglov, säger Pia Hermansson.

En ändring kan dock komma, så att bygglovsavgiften för mindre hus blir dyrare än idag och avgiften för större hus blir billigare.

I Härryda kommun särredovisar man inte bygglovsavgift och planavgift. Där kostade det dyraste bygglovet 75 000 kr förra året, inklusive planavgift. Det billigaste bygglovet inklusive planavgift kostade 30 000 kr.

En ännu högre bygglovsavgift hade vi i Kävlinge kommun, 222 497 kr. Det gällde dock en stor gård och kan inte klassas som ett vanligt småhus.

– Det rör sig om en hästgård bestående av ett enbostadshus, ett ridhus, en maskinhall, en skrittmaskin, ett annex, en grindstuga samt ett poolhus. Den totala byggytan är ca 5 500 kvm varav ca 1000 kvm avser själva bostadshuset. Det är en byggnation i 40-50-miljonersklassen, uppger Johan Andersson på Plan- och bygglovsavdelningen vid Kävlinge kommun.

Här är byggloven billigast

Billigast att få bygglov är det i Robertsfors kommun i Västerbotten – 0 kr.

– I Robertsfors kommun är bygglov för bostadshus för permanentboende kostnadsfria. Vi har beviljat två bygglov för fritidshus med permanentstandard, de kostade 21 140 kr tillsammans, uppger byggnadsinspektören Sara Forsberg vid Robertsfors kommun.

En annan lågpriskommun vad gäller bygglov är Strömsund i Jämtland. Där har man beviljat 8 bygglov det senaste året. Det billigaste kostade 1 500 kr, det dyraste 3 800 kr, snittet är 2 800 kr för ett bygglov för småhus. Kommunstyrelsen i den kommunen har helt enkelt beslutat att det ska vara så billigt att få bygglov där.

Därför finns avgift för bygglov och så beräknas den

När du bygger hus ska bygget följa PBL. Det är kommunens uppgift att se till att varje husbygge följer lagen och det gör man genom bygglovsförfarandet.

För stadsbyggnadskontoret vid kommunen innebär det ett jobb att granska varje bygge så att det följer lagen. Det jobbet kan bara delvis finansieras med skattemedel i de flesta kommuner. Därför behövs också en avgift för bygglovet.

– Kommunen får inte lov att gå med vinst och kan inte ta ut mer än vad det i snitt kostar, berättar Pia Hermansson.

Men varje kommun bestämmer sin egen taxa och därför varierar priset på bygglov från kommun till kommun. Enligt PBL 12 kap 10 § är det kommunfullmäktige som ska fatta beslut om hur höga avgifterna för bygglov ska vara och hur de ska beräknas.

Pia Hermansson berättar vidare att man i Göteborg utgår ifrån SKL:s taxeunderlag för bygglov. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner.

– Väldigt många kommuner använder det, men det är upp till var och en. Vi använder det som grund, men har gjort om det en del så att det passar våra förutsättningar, berättar Pia.

Det är SKL:s taxeunderlag från 2011 man använder i Göteborg. Det utgår väldigt mycket från yta och den som bygger stort får betala mer än den som bygger litet.

– Men skulle vi ta betalt för tid så skulle de små ärendena kosta betydligt mer.

Det finns dock ett nyare taxeunderlag från SKL som man funderar på att byta till, vissa kommuner har redan bytt. Det utgår mer från tiden man faktiskt lägger ner på varje bygglovsärende. 

Stadsbyggnadskontorets arbete med ett bygglov

Att ge dig bygglov innebär följande arbetsuppgifter för stadsbyggnadskontoret: 

  • Administrera och arkivera ditt bygglov och meddela det i Post- och Inrikes tidningar.
  • Planprövning, dvs kontrollera att ditt planerade bygge följer detaljplan eller ett eventuellt förhandsbesked.
  • Kontroll av byggnadens placering, yttre utformning och färgsättning.
  • Användbarhet och tillgänglighet.
  • Hur tomten är planerad att ordnas med utfart och parkering.
  • Kontroll av handlingar för grundläggning och dagvattenanslutning.
  • Fyllning och schaktning.
  • Eventuella skyddsåtgärder mot skred och högvatten.
  • Måttgranskning.
  • Besiktning med platsbesök.

Mycket av kommunens arbete märker du inte av. Det du som byggherre involveras i är att man har ett tekniskt samråd innan kommunen ger startbesked – klartecken att sätta igång. Vissa kommuner bakar in avgiften för startbeskedet i bygglovsavgiften, andra inte.

Man märker också av kommunens arbete när en tjänsteman åker ut och kontrollerar byggets läge på tomten, utstakning. Minst en gång under bygget ska kommunen göra ett arbetsplatsbesök, om så har beslutats vid tekniska samrådet. När huset är färdigbyggt har håller kommunen slutsamråd och kontrollerar så att kontrollplanen har följts och gör en avstämning med byggherren, kontrollansvarig, byggfirman.

Läs mer

Lista: Bygglovsavgifter i 148 kommuner de senaste 12 månaderna
ByggahusTV: Tekniskt samråd