Boverket granskar om byggreglerna kan förenklas ytterligare

Boverket granskar om byggreglerna kan förenklas ytterligare

Foto: Fastighetsbyrån.

Nu påbörjas arbetet med att förenkla och förtydliga byggreglerna.

För att få ner byggkostnaden och snabba upp tiden det tar att bygga bostäder behövs förenklingar i Plan- och Bygglagen. Boverket har fått i uppdrag att granska dessa lagar och se hur de kan justeras för att nå detta målet. Man vill att reglerna ska bli tydligare, innehålla färre detaljkrav och att man inte ska hänvisa till standarder. Nu börjar det arbetet på allvar.

- Det behövs cirka 64 000 nya bostäder varje år i tio år. Det är en mycket stor utmaning för hela samhälls-byggnadssektorn och våra regler ska bidra till ökad effektivitet i byggandet, mindre miljöpåverkan och göra det möjligt att få fram betydligt fler innovativa lösningar. Det kräver en tydligare rollfördelning mellan staten, samhällsbyggnadssektorn och standardiseringen. Och inte minst de europeiska standarderna är viktiga för Sverige, säger Boverkets generaldirektör Anders Sjelvgren.

Reglerna i "skydd mot buller" är först ut att granskas. Man kommer sedan att ta fram en regelmodell. Denna prototyp kommer sedan att användas för övriga kapitel.

Första kapitlet ska konsekvensutredas och remissbehandlas under 2020. Därefter fortsätter man med de övriga avsnitten.

Branschen välkomnar arbetet.

- Förändringstakten i samhället ökar och som sektor behöver vi bli mer innovativa och effektiva i vårt sätt att möta kraven som utvecklingen ställer på samhällsbyggandet. Mot den bakgrunden ser vi behovet av ett modernt regelverk med en tydlig rollfördelning, mindre detaljstyrning och större valfrihet för byggherrar och byggsektor att utveckla och verifiera nya lösningar på hur myndighetskraven kan uppnås. Nytänkande och smartare lösningar ökar möjligheterna för sänkta produktionskostnader, bättre kvalitet och ökad konkurrens, säger Tommy Lenberg, vd för branschorganisationen Byggherrarna.