Energi, Värme, Värmepumpar, VVS

Allt om luft/vatten-värmepumpar - allt effektivare

Luft/vattenvärmepumparnas effektivitet har förbättrats under senare år och är - med rätt klimatförutsättningar - ett konkurrenskraftigt alternativ till berg- och jordvärmepumpar. Här får du veta mer om luft/vattenvärmepumpar och vad du ska tänka på inför en installation.

Villa V i Holland värms bl a med värmepump.

Villa V i Holland värms bl a med värmepump.

Värmepumpar som hämtar sin energi från uteluften, det vill säga luft/luftvärmepumpar och luft/vattenvärmepumpar, fungerar av naturliga skäl bäst i ett milt klimat. Andra värmepumpar som hämtar värme från berg, mark och vatten har fördelen av att energikällorna kan hålla en relativt konstant temperatur året om. I södra delen av landet kan dock en luft/vattenvärmepump vara ett fullgott alternativ för att trygga husets värme- och varmvattenbehov. Det framgår av de tester som Energimyndigheten gjort.

– Generellt kan vi se att verkningsgraden hos luft/vattenvärmepumparna blivit bättre under senare år. De är visserligen inte fullt så effektiva som bergvärmepumpar, men med tanke på att installationskostnaden är lägre för en luft/vattenvärmepump så är investeringen idag ganska jämbördig om man bor i Sydsverige, säger Martjin Jansen, testansvarig på Energimyndigheten.

Besparing och skillnader mellan olika luft/vattenvärmepumpar

I ett normalstort hus som tidigare värmts med en el- eller oljepanna kan byte till en ny luft/vattenvärmepump ge en energibesparing på uppemot 60 procent. Men enligt Peter Larsson, värmepumpsrådgivare på Skånska Energi, är denna jämförelse inte längre så relevant eftersom de flesta el- och oljepannor redan är ersatta med andra värmekällor.

– Värmepumpsmarknaden går nu in i en utbytesperiod där många husägare behöver ersätta en gammal värmepumpsanläggning med en ny. Även i detta fall gör man en viss energivinst då de nya värmepumparna är effektivare, men besparingen blir naturligtvis inte densamma som när man ersätter en oljepanna.

Besparingen med en luft/vattenvärmepump kan variera beroende på husets energibehov, årsmedeltemperaturen och värmepumpens prestanda. I det senare fallet bör man titta på pumpens årsvärmefaktor (SCOP), alltså hur mycket värme som utvinns i relation till elförbrukningen för att driva pumpen under ett helt år.

- Luft/vattenvärmepumparna i vårt senaste test har en årsvärmefaktor från 2,5 upp mot 3, säger Martjin Jansen och tillägger att Energimyndigheten nu förbereder en testomgång med marknadens senaste modeller.
Energimyndighetens tester visar också att modellerna har en varierande värmeeffekt vid olika  utetemperaturer och vid produktion av tappvarmvatten. Dessutom förekommer olika grad av värmeförluster hos värmepumparnas inbyggda varmvattenberedare.

- Det finns värmepumpar som har tre till fyra gånger högre förluster än andra testade modeller.

En annan viktig faktor är ljudnivån hos utomhusenheten som kan skilja väsentligt mellan olika fabrikat. De bullrigaste pumparna uppnår enligt mätningar en ljudnivå kring 70 dB(A), medan de tystaste modellerna på marknaden ligger kring 50-55 dB (A).

- Det är mycket subjektivt hur man uppfattar buller och därför är det bäst att själv försöka bilda sig en uppfattning genom att lyssna på olika fabrikat som är i verklig drift. Dessutom bör man tänka på att ljudnivån påverkas av var och hur utomhusaggregatet är installerat, säger Martjin Jansen.

Förutsättningar för att installera en luft/vattenvärmepump

Luft/vattenvärmepumpen är avsedd för ett vattenburet värmesystem och består av en inomhus- och utomhusenhet. När man konverterar till luft/vatten finns det två möjligheter:

 1. Docka värmepumpen till en befintlig värmepanna. I detta fall krävs en speciell typ av värmepump, ofta kallad ”split”.
 2. Installera en ny panna med inbyggt styrsystem och varmvattenberedare.

Kommentar: Har du en relativt ny värmepanna kan det finnas skäl att behålla denna, då den totala installationskostnaden blir något lägre. Men vanligast idag är att man byter till en ny, anpassad elpanna. Det brukar generellt bli en mer energieffektiv lösning.

Att tänka på när du ska välja en luft/vattenvärmepump

 • Börja med att ta fram dokumentation om hushållets energianvändning och eventuellt tala med en kommunal energirådgivare eller annan fackkunnig innan du tar in offerter.
 • Titta på de praktiska förutsättningarna för en installation och förvissa dig om att luft/vattenvärmepump är ett lämpligt alternativ där du bor. 
 • Läs på om hur värmepumpstekniken fungerar och jämför testresultat av olika fabrikat. 
 • Besök VVS-butiker som säljer luft/vattenvärmepumpar och be att få titta på olika modeller. Förutom prestandan kan fabrikatens design och användarvänlighet påverka ditt val. Det är även bra att titta på referensexemplar i verklig drift för att få en uppfattning om ljudnivån hos aggregaten.
 • Om värmepumpen ska användas på ett lantställe eller på en plats där strömavbrott är vanligt bör du titta extra noggrant på driftsäkerheten. Det finns idag enstaka fabrikat vars utomhusenhet innehåller gas istället för vatten, vilket gör att aggregatet inte riskerar att frysa vid driftstopp.
 • Vill du kunna ansluta fler värmekällor till systemet, till exempel solfångare eller vattenmantlad kamin, bör du välja en modell som är förberedd för detta.
 • Ta in offerter från flera installatörer. I offerterna ska det tydligt ska framgå vad som ingår i priset samt villkoren för leverans, drift och underhåll. Offerten ska även omfatta igångkörning och injustering av den nya värmeanläggningen. Installatören ska dessutom ge dig en beräkning på hur stor energibesparingen blir i ditt hus jämfört med innan installationen. Tänk också på att jämföra garantier och övriga villkor.
 • Placeringen av värmepumpsaggregatet är viktigt, både ur estetisk synvinkel och med hänsyn till buller från utedelen. Tänk på att även grannarna kan uppleva aggregatet som störande.

Kostnad för att installera en en luft/vattenvärmepump

Kostnaden varierar mycket mellan olika luft/vattenvärmepumpar beroende på fabrikat och effektstorlek. I likhet med luft/luftvärmepumpar förekommer det haverier, främst med modeller som säljs direkt till konsument och som i vissa fall inte är anpassade för vårt klimat. Etablerade varumärken av luft/vattenvärmepumpar med en effekt från 7 till 11 kW brukar kosta 70 000-90 000 kr. En installation brukar i normala fall kosta omkring 20 000-30 0000 kr.
Att installera en luft/vatten-värmepump berättigar till ROT-avdrag. Avdraget brukar baseras på en schablon där 25 procent av totalkostnaden utgör arbetskostnad. Hälften av denna får du dra av enligt Skatteverkets regler. Det innebär att värmepumpsinstallation som totalt kostar 100 000 kr, ger en skatterabatt på 12 500 kr. (100 000 x 0,25 x 0,5).

Tekniska förbättringar hos luft/vattenvärmepumpar

 • Varvtalsstyrning. Den senaste generationens luft/vattenvärmepumpar reglerar uppvärmningen via varvtalsstyrning, istället för som tidigare via on/off-reglering. Hos vissa modeller är både kompressorn och cirkulationspumpen varvtalsstyrd. Tekniken bidrar till en jämnare och mer energieffektiv drift av värmepumpen, samtidigt som slitaget på kompressorn blir lägre jämfört med en on/off pump.
 • IT-teknologi. Tillverkarna bygger idag in funktioner som ska göra det lättare att övervaka och styra uppvärmningen. Förutom displayen på värmepumpen går det ofta bra att styra värmepumpen från distans, till exempel via en smartphone. Vissa modeller av värmepumpar är numera också utrustade med ”smart grid”: en funktion som inhämtar data från den nordiska elbörsen. Via denna enhet kan värmepumpen automatiskt optimera sin drift efter elprisets variation under dygnet. För att kunna utnyttja denna funktion krävs det att du har ett timprisavtal med ditt elhandelsföretag.
 • Energimärkning. EU har infört nya regler för energimärkning av värmepumpar, vilka träder i kraft nästa år. Reglerna innebär att det ställs högre krav på pumparnas energieffektivitet och att det blir lättare för konsumenten att jämföra prestanda och ljudnivå hos olika modeller.