Så vill regeringen sänka byggkostnaderna

Certifierade byggprojekteringsföretag ska underlätta repeterbara byggprocesser och därmed sänka kostnaderna vid nybyggnation.

För att minska bostadsbristen behöver det byggas fler bostäder, och en viktig del i detta är att bygga billiga bostäder som folk har råd att bo i. Men för att lyckas måste man få ner byggkostnaderna. Regeringen har därför nyligen lämnat över en lagrådsremiss till lagrådet, som innehåller ett antal förslag för att effektivisera byggprocessen och göra den mer förutsägbar.

Den stora pucken i remissen är införandet av en ny aktör i plan- och bygglagen, ett certifierat byggprojekteringsföretag. Projektören ska kunna använda sig av en sådan och då få vissa fördelar. Dels innebär det att de kan återanvända samma byggnadsutformning i flera byggprojekt, dels att byggnadsnämnden inte behöver beakta utformningskrav avseende ändamålsenlighet och tillgänglighet samt de tekniska egenskapskraven när de ska ta beslut om bygglov och startbesked.

– Regeringen vill underlätta byggandet av lägenheter som många människor kan efterfråga. Syftet med reformen är att öka förutsägbarheten och effektiviteten i byggprocessen och att underlätta repeterbara processer, vilket kan bidra till ett ökat bostadsbyggande, säger bostadsminister Märta Stenevi.

Om allt går som det ska är tanken att lagändringarna ska träda i kraft i början av augusti nästa år.