Lunds Kakelvaruhus AB byggde ej fackmässigt badrum - ska ”genast betala 30 000 kr till kunden” enligt ARN

En konsument renoverade sitt badrum till en kostnad av 130 664 kr, med entreprenören Lunds Kakelvaruhus AB. Två år senare upptäckte hen att Lunds Kakelvaruhus AB hade gjort en rörgenomföring för handdukstork i tätskiktet i golvet, något som strider mot branschreglerna BBV 07:01. Avsteget från branschreglerna var inte heller något som parterna hade kommit överens om eller som hade dokumenterats i kvalitetsdokumentet. Även BKR bekräftade att det handlade om en avvikelse. 

När konsumenten sedan skulle sälja huset reducerades köpeskillingen med 60 000 kr pga felet som Lunds Kakelvaruhus AB hade orsakat. Då yrkade konsumenten på ersättning med halva den summan från Lunds Kakelvaruhus AB.

Men Lunds kakelvaruhus motsatte sig då kravet, med hänsyn till att kunden inte hade specificerat att badrummet skulle byggas enligt BBV 07:01, som var gällande vid tiden för denna badrumsrenovering. När kvalitetsdokumentet utfärdades var det BBV 10:1 som gällde och besiktningsutlåtandet verkade vara baserat på den, resonerade Lunds Kakelvaruhus i sin skrivelse till ARN.

ARN:s bedömning är dock att tjänsten som Lunds Kakelvaruhus AB har utfört var felaktig eftersom resultatet avviker från vad konsumenten kan vänta sig i form av fackmässighet. Av det i ärendet aktuella kvalitetsdokumentet framgår att man inte hade träffat någon överenskommelse om avvikelse från gällande branschregler. Därför rekommenderar ARN att Lunds Kakelvaruhus AB betalar 30 000 kr till kunden.

Lunds Kakelvaruhus AB begär omprövning

Lunds Kakelvaruhus valde att överklaga nämndens beslut. Den 4 januari 2011 avlog dock ARN Lunds Kakelvaruhus AB:s begäran om omprövning, då nämnden inte kunde finna att villkoren för omprövning var uppfyllda.