Nu kan de mäta hur förorenat dricksvattnet är av brandskum

Bild: SGI

Bild: SGI

Förgiftat dricksvatten leder till fastslagna riktvärden för farliga ämnet PFOS.

Kallingeborna får viss upprättelse efter att deras dricksvatten förorenats av brandskum från en brandövningsplats. Den utredning som Statens Geotekniska Institut, SGI, fick i uppdrag att genomföra, för att kunna ta fram riktvärden för högflourerade ämnen, så kallade PFSA-ämnen, har nu nått sitt slut. Resultatet visar att Kallinges vattentäkter låg långt över de riktvärden för perfluoroktansulfonat (PFOS), det farligaste av ämnena, som SGI nu slagit fast.

För grundvatten är riktvärdet 45 nanogram PFOS per liter vatten. I Kallinge var värdet 3 000 gånger högre, således 140 000 nanogram per liter vatten.

SGI har även tagit fram riktvärden för känslig markanvändning, där bostäder ingår, och dessa mäter 0,003 milligram PFOS per kilo jord.

– De riktvärden vi föreslår är ett viktigt stöd i länsstyrelsernas, kommunernas och andra intressenters arbete med att bedöma riskerna som PFAS-förorenade områden kan utgöra, säger Michael Pettersson, miljökemist och ansvarig för utredningen.

De nya riktvärdena gäller endast PFOS, inte övriga PFSA-ämnen. Detta beror på att underlaget för de övriga ämnena var otillräckligt.

– Det finns ett stort behov av preliminära riktvärden för fler PFAS-föreningar, men först behöver vi mer kunskap, säger Michael Pettersson.

Om PFSA-ämnen
Högfluorerade ämnen finns bland annat i brandsläckningsskum, teflon och andra typer av vatten- och fettavvisande material. Hittills har riktvärden saknats för att bedöma risker med PFAS-föroreningar i mark och grundvatten. Över 200 brandövningsplatser ligger i närheten av vattenskyddsområde och utgör en riskkälla. Livsmedelsverkets kartläggning visar att 109 dricksvattenanläggningar är, eller bedöms kunna vara påverkade av perfluorerade alkylsyror (PFAA).

Källa: SGI