Husägare och fönsterföretag tvistar om avgift för avbeställning

Till ARN om avbeställningsavgift på 14 000 kronor, företaget vill ha mer medan husägaren påtalar ångerrätt.

En husägare i Uppsala beställde inglasning av balkong till ett värde av cirka 95 000 kronor, men ångrade sig innan dess att produkterna hade börjat tillverkas. Fönsterföretaget valde dock att ta ut en avbeställningsavgift på 14 235 kronor, eftersom man ansåg att det är så mycket den ångrade varan kostat dem i form av utfört arbete och uteblivna intäkter.

De två parterna lyckades inte komma överens så husägaren anmälde företaget till Allmänna Reklamationsnämnden.

- Företaget har inte utfört något arbete bortsett från att skicka ut ett brev innehållandes bland annat ansökan om bygglov samt att företagets representant vid hembesöket i december gjorde en grov mätning av balkongen, vilket tog max 3 minuter. Företaget har inte sökt bygglov för hans fastighet. Företaget motiverar avbeställningsavgiften med kostnader för vinstbortfall, provision, tillverkning och montering. Några sådana kostnader kan företaget dock inte haft under tidsperioden från att han ingick avtal till dess han ångrade köpet, skriver husägaren i sin anmälan.

Företaget ifråga motsätter sig husägarens krav. De anser att han inte har ångerrätt då varan måste specialtillverkas.

De vill vidare att nämnden prövar om de istället har rätt till en högre avbeställningsavgift än den de krävt husägaren på - totalt vill de ha 31 176 kronor.

- Nordiska inglasningar har lidit förluster på grund av att företaget underlåtit att ta på sig annat arbete samt inrättat sig efter uppdraget. NN har fått ett reducerat pris för att agera visningsobjekt. Detta har i sin tur lett till att andra kunder inte beretts möjlighet att lägga en beställning till det reducerade priset, vilket sannolikt lett till förlorade affärer. Den summa som debiterats genom avbeställningsavgiften är endast en del av den ekonomiska skadan till följd av avbeställningen eftersom Nordiska inglasningar av god vilja inte velat debitera en högre summa än så, skriver de i sitt svar till Allmänna Reklamationsnämnden.

Sättet som affären upprättats på gör att det är distansavtalslagen som gäller i det här fallet och den ger 14 dagar ångerrätt. Allmänna Reklamationsnämnden skriver att eftersom varan ännu inte tillverkat gäller inte det undantag som finns avseende specialtillverkade varor och därmed har konsumenten ångerrätt, dessutom har inte företaget lämnat föreskriven information om ångerrätten så den har fortsatt varit gällande när köpet hävdes. Därför har husägaren rätt att ångra köpet.

- Nordiska inglasningar har alltså inte rätt till någon betalning av NN för varan. Inte heller har bolaget rätt till någon annan ersättning av honom för att han ångrat avtalet, skriver Allmänna Reklamationsnämnden.