Tomt

Geoteknisk markundersökning - fakta, pris, tid

Ska du bygga hus kan det vara en bra idé och ibland krav på att du ska genomföra en geoteknisk markundersökning. Vi pratade med geoteknikern Andreas Hansson om olika metoder för geoteknisk markundersökning, hur de går till och vad de kostar.

Geoteknisk markundersökning pågår hos Gunnar Karlsson Bygg- och Geokonstruktioner.

Geoteknisk markundersökning pågår hos Gunnar Karlsson Bygg- och Geokonstruktioner.

Den som bygger nytt eller bygger till måste ibland genomföra en geoteknisk markundersökning. I vissa fall är det kommunen som kräver det, i andra fall kan det vara motiverat på grund av omständigheterna på tomten.

En geoteknisk markundersökning är en undersökning där man tar reda på om marken är tillräckligt fast för att man ska kunna sätta ett hus på den, alternativt tillräckligt fast för att du ska kunna placera en tillbyggnad på den. 

Även om det på ytan kan se ut som att marken har god bärighet, behöver det inte se likadant ut ett par decimeter längre ner. Om marken du bygger på är för mjuk uppstår med tiden sättningar i huset, i värsta fall kan det börja sjunka ojämnt och därmed luta.

Stubbar och sten på tomten
Gustav84 har en tomt som består av stubbar och sten och han funderar på vilka markarbeten som behövs. Foto: Medlemmen gustav84

Olika typer av geoteknisk markundersökning

Den geotekniska undersökningen går ut på att ta reda på markens bärighet genom att undersöka jordtyp, fasthet och andra parametrar. Det finns dock olika sätt som man kan göra det på, de kostar olika mycket och du får ut olika bra resultat.

Den allra enklaste undersökningen syftar bara till att ta reda på om du kan grundlägga på marken för det hus du tänkt, eller om du behöver genomföra någon åtgärd för att marken är för mjuk: vanligtvis påla.

– Ofta pratar man om friktionsjord och lera. Friktionsjord är sand, grus och morän, det man normalt sett vill ha under ett hus. Men är det lera eller silt - som är ett mellanting mellan lera och sand - då bör man undersöka lite bättre, säger Andreas Hansson, geotekniker vid Hansson & Co. 

Gör du en mer avancerad geoteknisk markundersökning kan du få fram svar på om leran ändå ger ett tillräckligt fast underlag för platta på mark, men har du istället beställt en enkel undersökning får du inte ut tillräckligt många parametrar för att veta det, då blir svaret automatiskt att du måste påla om jorden är mjuk.

– Det finns olika typer av metoder. Hos de mer avancerade kan man se hur fast leran är, inte bara om den är fast eller ej. Då kanske man kan klara att ha platta på mark även om det är lite mjukare jord, man får ut parametrar på jorden som visar om sättningarna är inom tolerans för att slippa djup grundläggning. Då blir det en billigare lösning i slutändan för en pålad platta på mark är dyrare än en vanlig, säger Andreas Hansson.

De jordarter som husbyggare helst inte vill se när de genomför sin geotekniska markundersökning är lera och silt. Lera är väldigt mjukt och har dålig bärighet. Silt är svår att hantera av flera orsaker. Man måste vara mer försiktig när man gräver, den är mycket lättare att störa så att den flyter ut. När den ligger under grundvattennivån blir den som en vätska när du schaktar fram den.

Påla under nybygge
HusByggarTomten och hans grannar hade 30 meter till berg och fick påla. Foto: HusByggarTomten

Välja metod

När du ska beställa en geoteknisk markundersökning får du normalt sett hjälp att välja en metod som passar just din tomt. Har du mycket berg precis där du ska bygga kanske du inte ens behöver ta ut någon för att borra - och då blir det betydligt billigare.

I princip finns det följande metoder:

Om synligt berg finns i direkt anslutning till byggplats: Ta bilder till geoteknikern som utifrån dessa och en jordartskarta kan återkomma till dig med besked om detta är tillräckligt för att uttala sig om hur du ska grundlägga, eller om det även krävs provgropar.

Provgropar + bilder: Då gräver man som husbyggare i jorden tills man stöter på tidigare nämnda berg, tar bilder på det och skickar detta till geoteknikern som baserat på det och jordartskartan kan uttala sig om hur du ska grundlägga. Man måste sätta parametrar på jorden och det görs då enligt schablonmetoder ihop med bilderna.

Enkel undersökning: En fältgeotekniker kommer ut till tomten med en bandvagn som de använder för att borra hål enligt den borrplan som geoteknikern tagit fram. Maskinen mäter motståndet eller antalet slag som krävs för att ta sig nedåt. De skickar inte in några laboratorievärden, utan mäter endast en av de nämnda parametrarna. Geoteknikern får på så vis veta om jorden är fast eller ej och kan utifrån detta säga om det går bra med platta på mark eller om det krävs pålning.

Avancerad mätning (CPT): Med denna metoden plockas fler mätvärden ut vilket gör att geoteknikern får veta hur fast jorden är, inte bara om den är fast eller ej. För den som exempelvis har lerjord men vill se om det ändå går att undvika pålning är denna metoden att föredra, man ser om jorden befinner sig inom värden som ändå är toleranta.

Plocka upp jord med skruv: Fältgeoteknikern kan skruva in en skruv i jorden och dra upp den igen. Sedan tittar de på den och baserat på vad som följde med upp kalibrera sina parametrar. Skruven är en meter lång, men den har en förlängning på toppen så man kan köra i omgångar och komma djupare och djupare.

– Vilken metod du ska välja för just ditt husbygge kommer du fram till tillsammans med geoteknikern i samband med första kontakten, säger Andreas.

Sprängsten och berg
Medlemmen ramini har sprängsten och berg under sin grund. Foto: Ramini

Kostnad geoteknisk markundersökning

Priset för en geoteknisk markundersökning varierar med vilken metod du väljer, men om du ska ha en fullständig undersökning med analys av parametrar och förslag på grundläggning ligger kostnaden mellan 20 000-25 000 kronor. Den avancerade metoden hamnar i den övre delen av prisspannet, och den enkla i nedre delen av det.

Du kan även välja att anlita en geotekniker som bara kommer ut och borrar och därmed avstå geoteknikern som utför analyser. Då blir kostnaden ungefär hälften så stor. 

Kostnaden blir som lägst om det inte krävs fältgeotekniker som borrar, utan bara en geotekniker som kollar på dina bilder och en jordartskarta. Men då är det oftast så att du har berg och detta kan i sin tur innebära att du måste spränga för din grundläggning, vilket kan bli en ganska hög kostnad i slutändan.

Hur lång tid analysen tar varierar med metod och vem du anlitar. Själva arbetet tar inte mer än omkring två arbetsdagar, men eftersom företag ofta har flera projekt som löper samtidigt kan det bli en del väntetid. 

– I snitt brukar det ta en månad från beställning tills man får ett svar, säger Andreas Hansson.