Förslag om förändringar för Lantmäteriet

Kraftiga höjningar av arrendeavgifter ska fasas in successivt, detta är ett av de förslag som regeringen lagt fram.

Regeringen har lagt fram en rad förslag om förändringar som berör Lantmäteriets verksamhet. Bland annat ska bostadsarrenden justeras. 

- Arrendenämnden ska kunna besluta att en kraftig höjning av arrendeavgiften vid bostadsarrende ska fasas in successivt, om det finns särskilda skäl för det, skriver man i lagrådsremissen.

Ytterligare en förändring är exempelvis att en uppsägning eller villkorsändring vid bostadsarrende inte måste delges, det räcker med ett rekommenderat brev. Man ska även kunna registrera en samfällighetsförening elektroniskt.

Sista punkten som regeringen lyfter är att inskrivningsmyndigheten ska kunna besluta om vite och avvisning i inskrivningsärenden.

Förslagen väntas träda i kraft 1 juli i år.