Stora kostnader för byggskador

Fördyrande byggkostnader på grund av tids- och motivationsbrist.

Skador och fel i byggsektorn kostar årligen minst 50 miljarder kronor - förmodligen mer, detta konstaterar Boverket i en ny kartläggning. Det handlar då om skador på ny- och ombyggnation av byggnader (där ingår bland annat småhus och lokaler).

- Det är främst vattenskador i kök och våtrum, läckande låglutande tak, gårds- och terrassbjälklag, fukt i byggnadens konstruktion och läckage genom ytterväggar. De här problemen återkommer hela tiden i samtal med aktörer och i vår enkätundersökning, skriver Boverket.

Orsaken till skadorna uppges framför allt vara tidsbrist och bristande motivation, men även kompetensbrist bidrar. Den uppskattade kostnaden för detta uppgår till minst 50 miljarder kronor per år.

- Om hänsyn dessutom tas till indirekta följdeffekter bedöms de totala fastighetsekonomiska kostnaderna kunna uppgå till så mycket som 83-111 miljarder kronor per år. Om man även lägger till slöseriet knutet till ineffektiv resursanvändning under produktionen så motsvarar det ett bortfall på 27 000-33 000 lägenheter, skriver Boverket. 

Man talar även om följdeffekter med tillhörande kostnader, såsom tidsförluster, ökad ohälsa för anställda, försämrad inomhusmiljö, konsekvenser för miljön med mera.

Eftersom det inte är lagar och regler som är grundorsak anger Boverket att det är entreprenörernas ansvar att ta tag i problematiken.