Ekonomi

Utredning föreslår stärkt skydd för bostadsrättsköpare

Bostadsrätt i Göteborg.

Bostadsrätt i Göteborg. Bild: Svensk Fastighetsförmedling.

En rad åtgärder ska göra det tryggare för den som köper eller äger en bostadsrätt.

Nyligen överlämnades en utredning om stärkt skydd för den som köper bostadsrätt. I utredningen finns förslag på en rad lagförändringar och regler som man menar skulle stärka skyddet för konsumenten, men även för den som redan äger en bostadsrätt. Ett sådant exempel är att det ska tydliggöras mer i detalj vilka åtgärder som inte får utföras vid en ombyggnation av en lägenhet, så att styrelsen inte ska kunna godkänna eller avslå ansökningar där beslutet egentligen borde ha blivit det motsatta.

- Om åtgärden inte är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen ska styrelsen lämna tillstånd till den. Styrelsens beslut om avslag kan enligt dagens ordning inte överprövas. Utredningen anser att sådan möjlighet bör införas. Det föreslås därför att styrelsens beslut att inte bevilja tillstånd till viss åtgärd ska kunna överprövas av hyresnämnden, skriver utredarna.

Främst handlar det dock mycket om att tydliggöra information för köpare. Man föreslår exempelvis att avskrivningsmetoderna bör bli mer enhetliga för att säkerställa att det finns pengar till underhåll på lång sikt, att nyckeltal och en kassaflödesanalys presenteras i årsredovisningen och att bokföringsnämnden utarbetar ett särskilt allmänt råd för bostadsrättsföreningar.

Ytterligare ett förslag är införandet av en teknisk underhållsplan som ska ingå som en del av den ekonomiska planen. Den ska visa fastighetens underhålls- och investeringsbehov de kommande 50 åren.

Utredningen har syftat till att stärka konsumentskyddet för bostadsrättsköpare, men också att ge en mer stabil grund för byggföretag, bostadsrättsföreningar och mäklare. Utredarna konstaterar att skyddet redan är ganska gott och att marknaden fungerar väl, men att det finns mindre brister på vissa håll.

- Det har bland annat hävdats att reglerna kan möjliggöra att en bostadsrätt upplåts av en bostadsrättsförening som inte är ekonomiskt hållbar och att det kan vara svårt för den som avser att köpa en bostadsrätt att bedöma vilka risker detta innebär. Det är främst frågor som har koppling till den ekonomiska planen, intygsgivarna och till bostadsrättsföreningarnas redovisning som har lyfts fram som viktiga att se över, skriver utredaren i rapporten.

Vill du läsa alla förslag hittar du utredningen här (PDF).