Ekonomi

Rätt till skattereduktion trots att annan person betalat

Rätt till skattereduktion trots att annan person betalat

Högsta förvaltningsdomstolen.

Högsta instans fastslår att Skatteverket gjort fel som återkrävt belopp från två fritidshusägare.

Högsta förvalningsdomstolen dömer att RUT-avdrag som betalats av annan person än den som ansökt om det ändå ska anses giltigt så länge fakturan från företaget är ställd till rätt person. Domen kommer efter att Skatteverket beslutat återkräva beloppet som stod skrivet på två fritidshusägare i ett fall där huset hade fyra ägare. De fyra personerna hade samtliga fått varsin delfaktura från företaget, men därefter var det bara två personer som betalat in de olika beloppen.

- Högsta förvaltningsdomstolen finner att det av lagtexten inte kan utläsas att en betalning måste ha gjorts av köparen själv för att denne ska ha rätt till skattereduktion. Inte heller ger förarbetena till lagstiftningen stöd för ett sådant synsätt, skriver Högsta förvaltningsdomstolen.

Både Förvaltningsrätten och Kammarrätten har tidigare gått på Skatteverkets linje. Men Högsta förvaltningsdomstolen håller istället med företaget:

- Enligt Högsta förvaltningsdomstolens mening framstår det knappast som motiverat att i den nu aktuella situationen uppställa ett krav på att köparens och betalarens mellanhavanden ska ha reglerats för att köparen ska ha rätt till skattereduktion. Mot denna bakgrund, och då det i målet inte har framkommit annat än att bolaget i övrigt uppfyller de krav som uppställs för utbetalning, ska överklagandet bifallas.

Eftersom domstolen utgör högsta instans blir domslutet ett prejudikat och därmed vägledande för framtida avgöranden.