Nya VÄS1 förtydligar anmälningsplikt vid eldstad och brandskydd

Ny publikation för råd kring väsentlig ändring av brandskydd och andra åtgärder som kräver anmälan till byggnadsnämnden.

Boverket har gjort förtydliganden kring vilka åtgärder som kräver att du anmäler dem till byggnadsnämnden i din kommun när det kommer till eldstäder, rökkanaler och förändringar som påverkar brandskyddet i din bostad. I en ny publikation kan du utläsa exakt vilka åtgärder som kräver anmälan och vilka som inte gör det.

Exempel från VÄS1 på ändringar som normalt är anmälningspliktiga:

  • Insättning av kassett eller motsvarande i tidigare öppen eldstad
  • Installation av brännare eller anordning för bränsletillförsel till följd av bränslebyte
  • Förändrad brandcellsindelning
  • Nya dörrar i brandcellsgräns eller brandsektion
  • Nedmontering eller urdriftagande av brandtekniska installationer, till exempel automatiskt brandlarm, utrymningslarm, automatiskt släcksystem eller brandgasventilation
  • Förändring av det byggnadstekniska brandskyddet i en byggnad till följd av ökat personantal eller ökad brandbelastning

Här hittar du VÄS1 som pdf-dokument: https://rinfo.boverket.se/V%C3%84S/PDF/BFS2012-12-V%C3%84S1.pdf