Bygglov, Bygga nytt hus

Bygglov på landet

På landet är fler byggprojekt befriade från bygglov jämfört med tätbebyggda områden där det finns detaljplan. Det här är det som gäller.

Inte så många människor på landet som ser ditt bygge.

Inte så många människor på landet som ser ditt bygge. Foto: Marlén Eskilsson

Reglerna skiljer sig en del för den som vill bygga på landsbygden, utanför detaljplanerat område och sammanhållen bebyggelse, jämfört med de som bor i en tätort där det finns en detaljplan. Anna Hedbäck Paulsson som är jurist hos Boverket förklarar varför det är så:

- Är det många hus tillsammans vill man ofta ha en viss stil på det, man vill hålla ihop området så att det inte blir en för splittrad eller rörig bild. I ett tätbebyggt område är ju min trädgård och mitt hus grannens utsikt, som man brukar säga.

På landet, utanför sammanhållen bebyggelse påverkas inte andra människor lika mycket av huset. Det bor helt enkelt inte lika många i närheten.

Därför säger Boverket att den som bor på landet utanför detaljplanerat område kan få göra följande utan bygglov och bygganmälan:

  • Göra mindre tillbyggnader av både huvudbyggnad och komplementbyggnader
  • Bygga nya komplementbyggnader såsom garage, gäststugor, växthus
  • Uppföra murar och plank

Lokala villkor i bygglovsreglerna styr även på landet

De övergripande reglerna är huvudsakligen desamma oavsett var du bor, men sedan kan det ändå skilja en del i de villkor som sätts upp hos respektive byggnadsnämnd lokalt. Här följer exempel på det.

En tillbyggnad av huset eller inglasning av altan är exempelvis bygglovsbefriad utanför sammanhållen bebyggelse - förutsatt att ditt bygge inte utgör en större del än en viss procent av befintlig byggnad. I Skellefteå kan du bygga till utan att söka bygglov om tillbyggnaden eller den inglasade altanen inte utgör mer än 50 procent av nuvarande byggnadsarea, medan samma siffra i Ängelholm är 25 procent.

Samma sak gäller komplementbyggnader. Boverket slår fast att du får bygga helt fristående komplementbyggnader utan bygglov, förutsatt att dessa ligger i anslutning till huset och inte dominerar. I Skellefteå måste komplementbyggnaden vara mindre än huvudbyggnaden, mer specifikt än så är det inte. Men i Ängelholm och Södertälje har du även ett storlekstak att förhålla dig till. I Ängelholm får komplementbyggnaden inte vara större än 40 kvadratmeter. 

Ska du måla om huset, byta fönster, bygga plank eller mur i anslutning till huset eller lägga nytt tak och då byta takmaterial, är det i de allra flesta fall bygglovs- och anmälningsbefriat oavsett var du bor, såvida ditt hus inte tillhör en kulturhistoriskt värdefull miljö eller någon form av bevarandeprogram. 

- Den här typen av åtgärder kan bedömas som bygglovspliktiga om området exempelvis är utpekat i miljökulturprogrammet, säger biträdande bygglovchef Sargon Ablahad, byggnadsnämnden Södertälje.

För att ta reda på om ditt hus berörs av ett sådant bevarandeprogram kontaktar du byggnadsnämnden i din kommun.

För staket förekommer också lokala variationer. I Ängelholm finns varken storleksrestriktioner eller andra krav för att det ska vara bygglovsbefriat, medan du som bor utanför sammanhållen bebyggelse i Södertälje måste se till att staketet håller sig under 1,1 meters höjd och har minst 50 procents genomsiktlighet.

Då krävs alltid bygglov eller anmälan

Om du ska bygga ny huvudbyggnad måste du alltid ha bygglov, precis som de som bor inom sammanhållen bebyggelse. Detsamma gäller vid rivning, då det alltid krävs en rivningsanmälan.

Ska du flytta väggar som innebär ingrepp i bärande konstruktioner måste du i många kommuner också anmäla detta först. I Ängelholm och Södertälje krävs exempelvis alltid anmälan vid den här typen av ärenden. Men i Skellefteå kan du slippa anmäla, förutsatt att det inte handlar om ett stort ingrepp.

- Då det gäller vilken spännvidd som utlöser krav på anmälan så är det olika från fall till fall. I tidigare resonemang med inspektörerna som hanterar anmälningsärenden så måste fastighetsägaren höra av sig för att få ett bättre besked. Det beror oftast på byggnadens utformning, våningsantal, vilken bärande vägg som berörs, vem som ska göra jobbet med mera, säger Mikael Lindberg, bygglovshandläggare hos byggnadsnämnden i Skellefteå.

Tänk också på att grannmedgivande alltid krävs, oavsett kommun och typ av bygge, om din byggnad ligger närmare grannen än 4,5 meter.

Läs mer

Allt om bygglov