Konsumentens rätt stärks

Från och med den 1 januari 2005 träder nya regler i kraft som stärker konsumentens rätt när han bygger, bygger om eller bygger till ett småhus.

Filip Rydin, jurist och expert på Byggahus.se, menar att det egentligen inte är så stora skillnader för den som bygger hus och har skrivit ett avtal med hänvisning till ABS 95.

Det är desto större skillnader för den som inte har skrivit något avtal. Från och med den 1 januari är det vid tvist upp till näringsidkaren att bevisa att konsumentens påstående inte är riktigt.
– Det här kommer i praktiken att tvinga fram att man skriver avtal istället för att ge vaga muntliga kostnadsuppskattningar. Lagändringen påtalar också vikten av att man i kontraktet tydliggör omfattningen av arbetena, säger Filip Rydin.

Lagändringen innebär dock inte att konsumenten kan luta sig tillbaka och inte skriva något kontrakt. Uppstår en tvist är det mycket möjligt att näringsidkaren kan visa på att han har rätt. Ett tydligt kontrakt tjänar bägge parter på och i slutändan allra mest konsumenten, menar Filip.

Det här är de viktigaste förändringarna i reglerna:

  • Allmänna bestämmelser för småhus, ABS 95, ersätts med ABS 05 med tillhörande standardkontrakt.
  • Vissa regler från ABS 05 tas in i konsumenttjänstlagen och blir sålunda tvingande till konsumentens förmån.
  • Näringsidkaren har bevisbördan för vad som har avtalats om arbetets omfattning, priset eller prisberäkningssättet, tiden för betalning och tiden för arbetets avslutande, om inte villkoret har tagits med i ett skriftligt avtal eller framgår av omständigheterna i övrigt.
  • Enligt ABS 05 ska alla avtal vara skriftliga.
  • I standardkontraktet tydliggörs att man kan och bör avtala om vite vid förseningar.
  • Det blir lag på att en behörig besiktningsman ska utföra slutbesiktning i samband med att arbetet avslutas.
  • Regeln om att konsumenten inte behöver betala i förskott har gjorts tvingande till konsumentens fördel. Konsumenten behöver inte betala i förskott annat än för utförd del av arbetet, oavsett vad som avtalats.
  • Det ska alltid finnas ett färdigställandeskydd och en byggfelsförsäkring när en näringsidkare uppför ett småhus åt en konsument.

Ändringarna i konsumenttjänstlagen och konsumentköplagen är små jämfört med vad som gällt i avtalsförhållanden som tidigare reglerats av ABS 95. Ändringarna är desto större för avtalsförhållanden som inte reglerats av ABS 95.