Anlita hantverkare, Juridik, Ekonomi

Muntliga avtal duger inte

Har du och hantverkaren olika uppfattning om vad som är överenskommet när ni har slutit ett muntligt avtal är första rådet att ta kontakt med kommunens konsumentvägledare.

Överens med hantverkaren?

Överens med hantverkaren?

De arbetar i nära samarbete med Konsumentverket där Mari Gremlin är jurist.

– Mitt bästa råd är – skriv. Skriv avtal och bekräftelser eller åtminstone för ditt eget minne. Man glömmer fortare än man tror.

För att enkelt kunna skriva ett avtal med sin hantverkare rekommenderar hon Konsumentverkets hantverkarformulär som går att ladda ner här.

När det gäller bevisning av muntliga avtal är det inte lätt om det inte finns något skrivet. Om man vid ett möte med en hantverkare talar om uppgörelser av något slag är det helt okej att spela in samtalet, dolt eller öppet, enligt Mari Gremlin.

Hon påpekar också att som Konsumenttjänstlagen vid småhusentreprenader nu ser ut (bevisbördan ligger hos hantverkaren) så gäller den vid ny- och tillbyggnad men inte vid ombyggnad trots att det kan vara samma typ av arbete och omfattning som en tillbyggnad till exempel. Konsumentverket hyser förhoppningar om att den delen av avtalet kommer att justeras.

Bevisbördan är också olika beroende på om frågan gäller reklamationer eller garantier. För småhusentreprenader gäller en lagstadgad garanti på två år från färdigställandet. Under garantitiden är det hantverkaren som ska bevisa att han inte är ansvarig för eventuella fel. Utan garanti har konsumenten reklamationsrätt men då är det också konsumenten som måste bevisa att hantverkaren är ansvarig för felen.

Att stoppa arbetet och häva avtalet med hantverkaren är inget lätt beslut att ta som konsument, men ibland finns ingen annan utväg.

– Då ska man snarast kräva eller genomföra en besiktning på det arbete som utförts. Det gäller också om hantverkaren har gått i konkurs under byggtiden. En besiktning gör det lättare för konsumenten att fastställa vilken hantverkare som är ansvarig om ett fel skulle upptäckas senare och det är oftast också en förutsättning för att få en annan hantverkare att ta vid efter den första.

Torsten Palm på Allmänna reklamationsnämnden (ARN) menar att ett avtal inte behöver vara krångligt. Det kan vara ett mejl med några rader om hur man uppfattat uppgörelsen och en uppmaning till mottagaren att höra av sig om han har en annan åsikt. Det gäller dock att ha koll på om företaget/hantverkaren använder mejl. Annars kan man skriva ett enkelt papper som båda sedan skriver på.

Normalt sett gäller att ”den som påstår något ska också bevisa det”, det vill säga att om en konsument till exempel tycker att hon har betalat för mycket för en tjänst måste hon också bevisa varför. Undantaget i Konsumentjänstlagen gäller vid småhusentreprenader. Då är det näringsidkaren som måste motbevisa konsumentens uppgifter. Gör han inte det gäller alltså konsumentens uppgifter.

ARN bedömer dock endast tvister utifrån skriftlig information och bevis som parterna sänder. Om det materialet inte räcker utan muntlig bevisning krävs så lämnar ARN ärendet, muntliga diskussioner mellan tvistande parter är inget som ARN ägnar sig åt. På samma sätt avvisar man ärenden som är för komplicerade eller där bevisningen inte räcker utan kräver ytterligare utredningar. ARN tar alltså inte reda på andra fakta än de som är insända av parterna.

Om näringsidkaren inte följer ARN:s rekommendation hamnar man i ett särskilt register hos ARN. Registret offentlig handling och får alltså läsas av vem som helst. Byggahus.se använder registret för att upprätta sin Svarta lista. Där ligger företagaren som inte har kompenserat kunden trots att ARN har rekommenderat dem att göra det. 

Andra fakta från Allmänna reklamationsnämnden

  • ARN tar bara upp fall som rör tvister mellan privat konsument och näringsidkare.
  • ARN dömer inte utan rekommenderar. Är man inte nöjd med rekommendationen eller motpartens agerande efter ARN:s utslag får man gå till domstol.
  • Fasta uppgjorda pris ska gälla. Om man däremot fått ett pris som ”kan ligga runt” en summa så får man räkna med att det priset kan öka med 15 procent vid en uppgörelse.
  • En anmälan till ARN måste ske inom sex månader från det att tvisten uppstod och sedan kan det ta ytterligare sex månader innan ARN:s rekommendation kommer.
  • En granskning av ARN är gratis men det finns vissa minibelopp som ärendet måste gälla. De gränserna finns på ARN:s hemsida.
  • ARN granskar inte köp av fastigheter och tomträtter men däremot tvister mellan mäklare och konsument.

Läs mer

Dyrköpta erfarenheter
Allmänna reklamationsnämnden
Svarta listan