Avtal träffat för tjänstemän i byggbranschen

Nu har tre kollektivavtal upprättats och godkänts för byggsektorns 25 000 medarbetare.

Kollektivavtal har träffats mellan Sveriges Byggindustrier och tjänstemannafacken Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna. Dels säger avtalet att arbetsgivarna ska se till så att medarbetare med oreglerad arbetstid inte får för hög arbetsbelastning, dels talar Ledarnas avtal om ett meddelarskydd som kan komma att behövas och att det därför ska tas upp diskussioner kring ett sådant.

Löneavtalet innebär att Unionen och Sveriges Ingenjörer disponerar en pott på 2,5 procent från och med den 1:a denna månaden, dock med utrymme för lönebildning. Medan Ledarnas avtal inte innehåller bestämda lönenivåer utan istället säkerställer en lönebildningsprocess. Dock är det tänkt att en arbetsgrupp ska se över möjligheten att ta fram ett sifferlöst avtal för Sveriges Ingenjörer.