Bygga nytt hus, Grund & markarbete, Vad kostar det

Vad kostar det att spränga berg på tomten?

Här spränger man på tomten.

Här spränger man på tomten. Foto: Lillekitte

Ska du bygga hus på en bergig tomt kan det hända att du behöver spränga. Här går vi igenom arbetsmomenten och vad det kan kosta att spränga, men också hur du kan göra för att komma ner i pris.

I den här artikeln kommer vi inledningsvis visa ett kostnadsexempel på vad det kan kosta att spränga berg på tomten, en kostnad som kan variera kraftigt. Därefter går vi igenom arbetsmomenten och förklarar hur en sprängning går till, vilka komplicerande faktorer det finns och hur du som tomtägare och byggherre kan vara behjälplig för att förenkla för din entreprenör och på så vis komma ner i pris.

Pris spränga 150 kubik berg

I kostnadsexemplet nedan utgår vi från att det ska sprängas 150 kubik berg för en husgrund. Det råder idealiska förhållanden och tre grannfastigheter berörs av sprängningen.

Totalt: 192 980 kr

Arbetstid: 3 dagar, 49 000 kr
Materialkostnad sprängning: 21 000 kr
Etableringskostnad (transport av sprängmattor och borrvagn): 13 500 kr
Tillstånd och administration: 3 000 kr
Besiktning: 16 500 kr (5 500 kr per grannfastighet)
Mätpunkter: 1 980 kr (660 kr/dygn för 3 grannfastigheter i 3 dagar)
Grävmaskin: 20 000 kr
Tippavgift: 18 000 kr, 48 kr per ton och totalt 375 ton (varierar beroende på tippställe)
Utlastning: 20 000 kr
Lastbil: 30 000 kr

Bättre pris på sprängning med goda förberedelser

Det absolut bästa sättet att få ett bra pris på en sprängning är att lägga ner tid under planeringsstadiet. Har du hunnit tänka igenom hela projektet finns det mycket du kan göra för att offerten ska bli rimlig.

– Majoriteten av alla sprängjobb vi gör för privatpersoner är till fast pris. Det är vanligt att det tillkommer berg - berg som inte varit avtäckt eller att det inte finns riktiga ritningar och höjder - vilket innebär fördyrande kostnader för kunden. Men vet vi redan innan hur djupt vi kommer att behöva borra, har ritningar på grunden och vet hur mycket berg det handlar om i hela området blir priset genast mer rättvisande, säger Peter Eriksson, vd för Upplandsbergentreprenad.se, och fortsätter.

– Dessutom kan du spara en hel del genom att se över tomten och möjligheten att placera fraktionerna från sprängningen på en lägre del av tomten som utfyllnad. Slipper du transportkostnaden och tippavgiften kommer du ner en hel del i pris. Har du inte möjlighet att fylla ut med berg på tomten är styckefallet från sprängningarna väldigt viktigt med tanke på tippavgiften.

Redan nu bör du alltså se till att få berget som ska sprängas framgrävt och rensat samt se om du har behov av att fylla upp tomten i någon ände.

spränga berg
Besiktning vid sprängning. Foto: ByggaNytt

Förbered så här inför offerter på sprängning:

  • Avtäck och rensa berget på egen hand i området där huset ska stå
  • Ha färdiga höjder som entreprenören kan ta del av
  • Ta reda på ytan och försök räkna ut ett ungefärligt snittdjup för att få fram ungefärligt antal kubik som du kan använda när du tar in offerter
  • Låt entreprenören ta del av ritningarna
  • Se över om du kan använda fraktionerna från sprängningen som utfyllnad någonstans på tomten istället för att frakta bort materialet.

Ta sedan in offerter från flera företag och se till att du får specificerat vad som ingår.

Tillstånd och besiktiga grannfastigheter innan sprängning

När du ska spränga är det viktigt att entreprenören har en riktig försäkring och tillstånd från polisen. Detta ombesörjer entreprenören. För din del är det viktigt att du tillsammans med din entreprenör tar reda på vilka hus i området som måste besiktigas före sprängningen och få vibrationsmätare uppmonterade.

– Om en privatperson ska göra ett arbete där det innefattar sprängning har byggherren och entreprenören ansvar för att besiktiga alla fastigheter i närområdet av sprängningen för att skydda tredje person så den inte blir skadad eller negativt påverkad. Det finns generella riktvärden att utgå ifrån beroende på husens grundläggning och konstruktion, säger Peter Eriksson.

Då husen är grundlagda på berg är du skyldig att besiktiga grannfastigheter inom 50 meters avstånd från sprängplatsen. Är det lera ökar säkerhetsavståndet till 100 meter, eftersom lera leder vibrationer mer än vad berg gör.

I vårt exempel är det tre hus som berörs, men bor du i ett tätbebyggt område kan det handla om betydligt fler och det blir därmed ett mer omfattande projekt.

– Vid normala husgrunder brukar inte kostnaden för sprängningen påverkas jättemycket utifrån antalet närliggande hus, men däremot får du betala mer till besiktningsbolaget. Det blir också fler vibrationsmätare som ska placeras ut, säger Peter.

Varje fastighet som berörs av din sprängning får en vibrationsmätare placerad vid sig på en så kallad mätpunkt. Mätaren hyr du till en dygnskostnad på cirka 200 kronor styck. Besiktningsmannen räknar också ut vilka gränsvärden sprängföretaget måste hålla sig under för att vibrationerna absolut inte ska skada husen. När detta är klart kan sprängföretaget planera sprängningen.

– Antalet borrhål och laddningens styrka utgår ifrån de gränsvärden som tagits fram. Ju fler borrhål desto mindre laddning och desto mindre vibrationer. Så i känsliga fall blir det dyrare i och med att det måste borras mer och det tar då längre tid. Medan den som har långt till grannarna kan ha kraftigare laddning och färre borrhål. Vi som är erfarna entreprenörer ser det direkt när vi kommer till platsen för att räkna på offerten så det är inget man behöver fundera över själv, men det är bra att förstå vad som ligger bakom besluten, säger Peter.

Men det är inte bara vibrationer som kan orsaka skador på hus i närheten och därmed komplicera projektet. Om du ska spränga väldigt nära något, till exempel en tillbyggnad, måste man ta hänsyn till bergets beskaffenhet - det kan spricka och lossna berg längre än vad man teoretiskt sett har tänkt. Entreprenören måste då ta till vissa metoder så att berget inte spricker längre än den så kallade teoretiska konturen.

Så går det till att spränga

När det är dags att spränga kommer entreprenören ut med sina maskiner. Huvudpersonen i skådespelet är en borrvagn som åker runt på berget och borrar hål för laddningarna. Djupet på hålen beror på hur mycket som ska sprängas bort, men vid en husgrund handlar det vanligen om berg som befinner sig inom tre meters djup.

När borrhålen är klara stoppar entreprenören ner sprängämnen i ett begränsat antal borrhål, och en grävmaskinist lägger över sprängmattor. Därefter sker detonationen. Och så här fortsätter det tills alla hål är sprängda över den yta man vill spränga.

– En duktig entreprenör spränger i fina fraktioner om berget är av sådan kvalitet att det går. Har du tur slipper du då dyra tippavgifter och behöver bara betala för bortforslingen, säger Peter Eriksson.

När sprängningarna är över samlar grävmaskinisten ihop de fraktioner som är klara och dessa placeras ut på tomten eller på en lastbil för bortforsling.

När sprängningarna är över lämnar entreprenören och det är dags för dig att återställa tomten.

– Använder vi den lilla borrvagnen på gummihjul tar trädgården sällan stryk. Men om berget är väldigt ojämnt krävs det en större borrvagn som har larver, då blir det lite mer skada på marken. Det är mest ett problem om du ska in på en färdig tomt, aldrig ett bekymmer vid nybyggnation, säger Peter.

spräckning sten
Medlemmen Kent i Lerviken tog bort ca 100m3 fast berg med hjälp av spräckning. Foto:Kent i Lerviken 

Alternativet att spräcka berget

Att spräcka berg med snigeldynamit har blivit väldigt populärt.

– Idag är fördelningen ungefär 20 procent spräckning, 80 procent sprängning av jobben vi gör, säger Peter på Upplandsbergentreprenad.se.

Tekniken för spräckning har utvecklats mycket på senare år - även om man fortfarande inte är i närheten av de mängder berg som man kan få loss vid en sprängning.

Så när är det aktuellt att spräcka berg istället för att spränga?

– Spräckarbete är egentligen dyrare, men när det är en mindre mängd berg och många grannar som berörs av sprängningen kan det ibland gå att spräcka bort berget och samtidigt slippa besiktningskostnaden. Totalkostnaden kan därmed bli lägre. En mindre mängd berg är cirka 20 kubik, eller ytberg som är lägre än 1 meter i 20 kvadratmeter. Någonstans där kan man dra en gräns. Företaget använder då en hydraulisk spräckcylinder som spräcker berget, säger Peter Eriksson.

Det kallas också att spräcka berg när en krutpatron används i ett enda borrhål.

– Är det fler än ett hål åt gången, vilket man ofta gör för annars tar arbetet så lång tid och det blir dyrt, då gäller samma regler som vid sprängning och då måste du besiktiga, säger Peter.

Läs mer

Sprängning, grävarbeten, borrande etc - vad gäller?

Spräcka berg inför garagebygge, är det rimligt att göra det själv